Financiering

Investeringar och utvecklingsprojekt inom fiskenäringen finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Finansieringen styrs av Europeiska fiskerifondens åtgärdsprogram i Finland, som omfattar programperioden 2014–2020. Man ansöker om finansiering elektroniskt i Hyrrä-tjänsten eller på en särskild blankett. Maximistödet varierar från 20 % till 80 % beroende på projekt. Maximistödprocenten för varje åtgärd kommer fram i ansökningsanvisningarna för åtgärden i fråga.

Man kan få stöd för fiskerihushållning även från andra finansieringskällor inom NTM-centralerna, till exempel för utveckling av affärsverksamheten eller utbildning. Andra offentliga finansieringskällor utöver NTM-centralerna är Finnvera och Tekes. Blivande företagare kan få startpeng från arbets- och näringsbyrån.

Användningen av understöd som beviljats för fiskerinäringen övervakas förutom av NTM-centralerna även av bland annat Landsbygdsverket, jord- och skogsbruksministeriet, Statens revisionsverk och Europeiska kommissionen.

Utbetalning av understöd

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) betalar projekt- och företagsstöd samt säl- och skarversättningar som beviljats av Europeiska havs- och fiskerifonden.
 

Regional information

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus perustuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 80 artiklan mukaisiin hankkeisiin.

Tukikelpoisia toimia ovat ne, joilla:

  • edistetään yhdennetyn merivalvonnan, erityisesti yhteisen tietojenvaihtoympäristön tavoitteiden saavuttamista;
  • edistetään meriympäristön, erityisesti sen biologisen monimuotoisuuden ja suojeltujen merialueiden (Natura) suojelua;
  • parannetaan meriympäristön tilan tietämystä seuranta- ja toimenpideohjelmien perustamiseksi.

EMKR:n Suomen toimintaohjelmassa meripolitiikan toimenpiteisiin on varattu yhteensä 10,65 M€ (Manner-Suomen osuus 9,85 m€).

Valtioneuvoston kanslia on 17.8.2015 asettanut ohjausryhmän valmistelemaan meripolitiikan täytäntöönpanoa ja vahvistamaan monivuotisen käyttösuunnitelman sekä vuosittaiset käyttösuunnitelmat rahoituksen suuntaamiseksi ja tuettavien hankkeiden valitsemiseksi.

Lisäksi ohjausryhmä voi käynnistää erillisisä hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta voi hakea.

Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa tukien myöntämisen, maksamisen ja valvonnan ja mahdollisen takaisinperinnän kaikkien ELY-keskusten toimialueella myös meripolitiikan toimenpiteiden rahoittamiseksi.


Uppdaterad