Ersättning av kostnader för mottagande av flyktingar

I enlighet med integrationslagen är kommunerna berättigade till ersättningar av staten för ordnande av integrationstjänster. Ersättningarna är avsedda för handledning och rådgivning av flyktingar samt annan verksamhet som stöder deras integration.

En förutsättning för ersättningen är kommunens integrationsprogram som är utarbetad enligt integrationslagen och ett avtal med NTM-centralen om anvisning till kommunerna och främjande av integrering.

NTM-centralerna ersätter kommunerna för följande kostnader som föranleds av mottagandet av flyktingar:

  • kostnader för mottagande av flyktingar
  • kostnader för återflyttningsbidrag
  • utkomststöd.

Dessutom ersätter NTM-centralerna följande kostnader till kommunerna:

  • kostnader för personer som flyttat till Finland från det tidigare Sovjetunionens område
  • kostnader som orsakas av den inledande karteringen av invandrarna.

När kommunen söker ersättningar för särskilda kostnader ska den först lämna till NTM-centralen en ansökan, som utgör grunden till NTM-centralens och kommunens avtal om särskilda kostnader.

Ersättningar som kan sökas på basis av avtalet om särskilda kostnader och enligt verkliga kostnader ska sökas hos NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centralen).

KEHA-centralen betalar ersättningarna för de kalkylmässiga kostnaderna till kommunerna automatiskt utan särskilt ansökningsförfarande.

Mer information om ersättning av kostnaderna:

NTM-centralernas regionala sidor fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information

Ersättning av kostnader för mottagande av flyktingar - Österbotten och Mellersta Österbotten

Kontaktpersoner

  • Mottagande av flyktingar och statens ersättningar för flyktingmottagandet:
    internationaliserings- och integrationschef Emine Ehrström, tfn 0295 028 684

Blanketter

Riksomfattande för alla gemensamma blanketter som gäller invandring finns i Suomi.fi-portalens Arbetsrum på adressen www.suomi.fi/arbetsrum.

NTM-centralen i Österbotten har också egna blanketter för de kostnader som föranleds företrädare för minderåriga. Spara blanketten på din egen dator innan du fyller i den.

 


Uppdaterad

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

BLANKETTER (lomake.fi)

Informationspaketet mottagande av flyktingar, länk: tem.fi/sv/informationspaketforkommuner

Informationspaket om integration, länk: tem.fi/sv/informationspaket-om-integration

Grundläggande information om Finland på 12 språk, länk: http://tem.fi/perustietoa-suomesta