Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

 • jordbrukens investeringar och utveckling
 • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
 • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
 • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.

Regional information

Maaseudun kehittäminen ­­­­- Häme

Tähän karttaan kootaan kaikki Kanta- ja Päijät-Hämeessä maaseuturahastosta tukea saaneet kehittämishankkeet ja yritystuet sekä rahoitusta myöntävät tahot. Tarkempaa tietoa hankkeista löydät myös Hämeenraitin hankerekisteristä.

Voit avata kartan isompana Google Mapsiin klikkaamalla oikeassa kulmassa olevaa kuvaketta.
Pääset Google Mapsiin myös tästä >> Näytä suurempi kartta

Hämeen maaseutuohjelma käynnissä koko laajuudessaan

Maaseutuohjelman päätöksenteko alkoi kuluvalla ohjelmakaudella toden teolla vuonna 2016. Hankerahoitusta on kohdennetty Vihreän kasvun Häme -suunnitelman painopistealueisiin, erityisesti rahoitusta ovat saaneet ruokaketjun, energia-alan sekä matkailun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Myös yritysrahoitus on saatu hyvin liikkeelle, ja rahoitusta on myönnetty monipuolisesti maaseudulla sijaitsevien pienten yritysten investointeihin.

Hämeen ELY-keskuksella on vuodelle 2019 käytettävissä noin 6 miljoonaa euroa hankkeisiin ja yritystukiin. Noin puolet rahoituksesta on tavoitteena käyttää yritystukiin. Lisäksi Hämeen ELY-keskus rahoittaa valtakunnallisia maaseudun kehittämishankkeita.

Rahoitusta voi hakea maaseudun yritystukiin, yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin, tiedonvälityshankkeisiin, valtakunnallisiin koordinaatiohankkeisiin ja maaseudun innovaatioryhmien (EIP) hankkeisiin. Maaseudun yritys- ja hanketukien haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Hakemukset käsitellään valintajaksoittain

Maaseudun yritys- ja hanketukia voi hakea jatkuvasti, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn valintajakson päättymisen jälkeen. Valintajaksot Hämeen ELY-keskuksessa vuonna 2019:

Yritystukien valintajaksot :

 • 1.11.2018- 31.1.2019
 • 1.2.2019- 30.4.2019
 • 1.5.2019- 31.7.2019
 • 1.8.2019- 31.10.2019

Hanketukien valintajaksot:

 • 1.11.2018- 28.2.2019
 • 1.3.2019- 31.5.2019
 • 1.6.2019- 31.10.2019

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy kyseisenä päivänä klo 23:59. Paperisia hakemuksia voi toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä klo 16:15 asti.

Valintajakson aikana saapuneet hankkeet kilpailevat keskenään sisällön, laadun ja vaikuttavuuden suhteen. Ennen hakemusten laatimista hakijoita kehotetaan perehtymään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, Hämeen alueelliseen maaseutusuunnitelmaan, valintakriteereihin sekä Maaseutuviraston julkaisemaan hakuohjeeseen.

Vihreän kasvun Häme - maaseutusuunnitelma vuosille 2014 - 2020

Hämeen ELY-keskuksen alueellinen maaseutuohjelma jätettiin maa- ja metsätalousministeriölle lokakuun alussa 2013. Ohjelman visio on, että vuonna 2020 Hämeen maaseutu on elinvoimainen, vihreän kasvun ja hyvinvoinnin edelläkävijä.

Maaseudun elinvoimaisuus ja hyvinvointi pohjautuvat ennen kaikkea työhön ja toimeentuloon. Pääpaino onkin synnyttää kestävästi uutta elinkeinotoimintaa maaseudulle. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä ja monimuotoinen, houkutteleva asuinmaaseutu.

Ohjelma rakentuu neljän painopistealueen ja kahden läpileikkaavan teeman varaan:

 1. Ruokaketju
 2. Metsä- ja puutuoteala, metsästä saatava energia ja muu metsän liittyvä yritystoiminta
 3. Matkailu ja siihen liittyvä palveluliiketoiminta
 4. Asuminen
 5. Biotalous – läpikäyvä teema
 6. Yrittäjyys – läpikäyvä teema.

Maaseutua kehitetään monimuotoisena, houkuttelevana asuinmaaseutuna, joka tarjoaa toimeentulon lisäksi riittävät palvelut ja muut viihtyisän ja hyvinvoivan pysyvän ja vapaa-ajanasumisen edellytykset. Hämeestä kehitetään vihreän talouden edelläkävijä. Hämeen erinomainen saavutettavuus ja pääkaupungin läheisyys hyödynnetään. Hämeen kilpailukykyä parannetaan osaamispääomaa hyödyntämällä ja innovaatioympäristöjä kehittämällä.

Ohjelmassa tuodaan kultakin painopistealueelta esille nykytila ja mahdollisuudet sekä tavoitteet ja esimerkkejä toimenpiteistä.

Raportti Vihreän kasvun Häme

Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijat:


Uppdaterad