Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvaskangas-Kuorejoki, Äänekoski ja Uurainen, Tiesuunnitelma

Valtatie 4 kuuluu valtakunnalliseen TEN-T –ydinverkkoon, jolla tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Valtatien 4 parantamisesta Hirvaskankaan eritasoliittymän ja Kuorejoen välillä laaditaan tiesuunnitelmaa, jossa esitetään valtatien muuttaminen keskikaiteelliseksi moottoriliikennetieksi sekä tämän edellyttämä nykyisen, rinnakkaisen kevyen liikenteen väylän parantaminen päällystetyksi maantieksi. Valtatielle 4 on tavoitteena luoda tasalaatuiset ajo-olosuhteet osana pitkän aikavälin tavoitetta kehittää koko Jyväskylän ja Äänekosken yhteysväliä moottoritieksi.

Hanke on tarkoitus toteuttaa Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksien parantamiseen myönnetyllä rahoituksella. Hankkeella saadaan muodostettua yhtäjaksoinen keskikaiteella ja eritasoliittymillä varustettu moottoriväylätasoinen tiejakso Hirvaskankaalta aina Äänekosken pohjoispuolelle saakka kun muut Äänekosken kohdalle suunnitellut ja rakenteilla olevat kohteet valmistuvat. Samoin muodostuu yhtäjaksoinen, hidasta ja kevyttä liikennettä palveleva rinnakkaistieverkko koko osuudelle.

Hankekuvaus ja vaikutukset

Liikennemäärä (KVL) valtatiellä 4 on nykyisin noin 12 200 ajoneuvoa/vrk, josta raskasta liikennettä on noin 1 740 ajon/vrk (14 %). Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä ja tärkeä elinkeinoelämän kuljetusreitti. Ennusteiden mukaan liikenne kasvaa lähivuosikymmeninä vielä merkittävästi, mikä edelleen heikentää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikennemäärän ennustetaan vuonna 2040 olevan yli 18 000 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on noin 2 100 ajon/vrk.

Hankkeessa parannetaan valtatietä 4 noin 1,5 kilometrin matkalla rakentamalla tielle keskikaide nykyiselle tielinjalle. Tiejaksolla olevat linja-autopysäkit siirretään rinnakkaistielle, jonne myös paikallinen joukkoliikenne siirtyy. Pikavuorojen pysäkit säilyvät eritasoliittymien yhteydessä. Kivimäentien eritasoliittymän rampit poistetaan ja Kivimäentie liitetään nykyisen risteyssillan kautta rinnakkaistiehen. Liikenteen ohjausta ja viitoitusta valtatiellä 4, kantatiellä 69 ja maantiellä 627 Hirvaskankaan eritasoliittymän läheisyydessä muutetaan moottoriliikennetien ja rinnakkaistiestön edellyttämällä tavalla.

Nykyinen kevyelle liikenteelle ja kiinteistöille ajoon tarkoitettu sorapäällysteinen kevyen liikenteen väylä levennetään ja parannetaan kestopäällysteiseksi rinnakkaistieksi. Rinnakkaistien Hirvaskankaan puoleinen asemakaava-alueella sijaitseva osuus rakennetaan Äänekosken kaupungin laatiman katusuunnitelman mukaisesti. Katuosuuden jatkeeksi suunniteltava uusi maantieosuus (noin 0,4 km) rakennetaan laadittavan tiesuunnitelman mukaan. Rinnakkaiselle väylälle rakennetaan tie- ja katuvalaistus ja liittymä kantatiellä 69 kanavoidaan. Tarvittaessa voi rinnakkaistie myös toimia valtatien varareittinä.

Autoliikenteen palvelutaso ja liikenneturvallisuus paranevat. Paikallisen liikenteen erottelu pitkämatkaisesta valtatieliikenteestä parantaa liikenneturvallisuutta. Kevyen liikenteen olosuhteet ja liikenneturvallisuus paranevat kun ei tarvitse liikkua vilkasliikenteisen valtatien pientareilla. Hanke luo mahdollisuuksia Äänekosken kaupungin maankäytön kehittämiselle yleiskaavassa esitetyllä tavalla.

Suunnittelutilanne ja jatkotoimenpiteet

Hankkeelle on tehty esiselvitys, jolla tutkittiin lähinnä rinnakkaistien vaihtoehtoisia linjauksia Hirvaskankaalla. Esiselvityksen perusteella valittiin jatkosuunnitteluun asemakaavan mukainen linjausratkaisu.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 10.1.2018 Äänekoskella.

Tiesuunnitelma valmistui 31.1.2018 ja pidetään yleisesti nähtävillä Uuraisten kunnan ja Äänekosken kaupungin virastoissa helmi-maaliskuussa 2018. Kunnat kuuluttavat nähtävilläolon ajankohdista tarkemmin. Tällöin on mahdollisuus tehdä muistutus suunnitelmasta.

Tiesuunnitelmaa laati konsulttina Pöyry Finland Oy. Hankkeen rakentaminen ajoittunee vuosille 2018-2019 ja rakennuttajana on Liikennevirasto.

Tiesuunnitelma on lähetetty Liikenneviraston hyväksyttäväksi huhtikuussa 2018.

Lisätietoja

Keski-Suomen ELY-keskus, yksikön päällikkö Jari Mikkonen, p. 0295 024 703, sähköposti jari.mikkonen(at)ely-keskus.fi
Pöyry Finland Oy, osastopäällikkö Petteri Hulkko, p. 040 764 2162, sähköposti petteri.hulkko(at)poyry.com

Sivua päivitetty 17.4.2018

Uppdaterad

Genvägar

Kohteen yleisesite  (pdf, 122 kt)

Yleiskartta (pdf, 9 Mt)

Suunnitelmakartta 1 (pdf, 598 kt)
Suunnitelmakartta 2 (pdf, 369 kt)
Suunnitelmakartta 3 (pdf, 369 kt)

Poikkileikkaukset (pdf, 82 kt)

Tiesuunnitelma esite (pdf, 1 Mt)