Projektets utgångspunkter

Förbindelsen till Vasa hamn i Vasklot är en viktig förbindelse för utveklingen av logistiksystemet i Vasa regionen.  Vägförbindelsen till hamnen går idag genom Vasa centrum och den tunga trafiken medför olägenheter för boende och störningar i trafiken.  Vasa stad och Korsholms kommun utvecklar ett logistikområde öster om flygfältet.  Målet är att erbjuda logistikföretag och –verksamheter ett område, som anknyter till olika transportsätts infrastruktur.  Logistikområdet ligger i närheten av riksvägarna 3 och 8, flygfältet och järnvägen, och i framtiden invid den eventuella nya sträckningen för riksväg 8.  För utvecklingen av hamnen är det också viktigt att säkerställa att Vasklot har järnvägsförbindelse, som möjliggör större transportvolymer på ett säkert sätt.

Utvecklandet av Vasa hamnväg ingår i The Midway Alignment of the Bothnian Corridor-projektet, vars syfte är att förbättra transportförbindelsen över Kvarken så, att den uppfyller de miljö- och ekonomiska krav som ställs på ett hållbart transportsystem.  Midway Alignment-projektet finansieras av kommunala, regionala och nationella finansiärer i Finland och Sverige, enskilda företag och EU:s TEN-T-fond.

Uppdaterad