MKB-förfarandet

21.1.2015

Uppgörandet av miljökonsekvensbedömningen föranleds av lagen om miljökonsekvensbedömning och Trafikverkets regler då det är fråga om betydande nya vägprojekt. Målet för MKB-förfarandet är att klargöra förutsättningarna för och konsekvenserna av vägförbindelsen och göra förslag för utvecklandet av förbindelsen. Miljökonsekvensbedömningen görs för de alternativ, som utarbetats i tidigare planeringsskeden.  Under MKB-arbetet kan även nya alternativ tas till bedömning till exempel på basen av samverkan med intressegrupper.  Bedömningen omfattar även nuläget, det sk. 0-alternativet, där trafiken till hamnen också i fortsättningen skulle gå genom Vasa centrum. För de alternativ som bedöms uppgörs preliminära planer där vägarnas sträckningar och korsningsutformningar samt gång- och cykeltrafikarrangemang dimensioneras och erforderliga vägområden definieras bland annat som grund för planläggningen i kommunerna.

I arbetets första skede utarbetas ett program för miljökonsekvensbedömningen, där MKB-förfarandet presenteras.  Programmet utställs till påseende i kommunerna för avgivande av utlåtanden och åsikter. Då de konsekvenser som presenterats i bedömningsprogrammet har utretts, sammanfattas resultaten i en bedömningsbeskrivning. I bedömningsbeskrivningen presenteras förutom resultaten även en utredning om miljöns nuläge, använda bedömningsmetoder samt en jämförelse av alternativ.

Uppdaterad