Deltagande

Områdets invånare och andra intressenter har möjlighet att delta i planeringen och kon-sekvensbedömningen. Synpunkter om projektet och dess alternativ inhämtas under hela planeringsarbetet.  I projektet förs en dialog för utbyte av information och samarbete mellan olika parter.  Med dialogen strävar man att få olika aktörer att delta i definieringen av målsättningarna och i planerings- och bedömningsprocessen. Till detta försöker man komma genom att öppet informera om projektet samt genom att arrangera tillfällen där invånarna kan delta. Målet är att planeringslösningarna och deras bedömda konsekvenser erhåller ett så stor godkännande som möjligt.  

Invånarna och andra intressenter informeras om projektet genom kungörelser, med hjälp av epost, brev samt via internet.  Sammanfattningsrapporter görs av informationstillfällena och dessa kommer att publiceras på internetsidorna.    

Under MKB-programfasen, då projektets MKB-program har färdigställts och lagts till påseende, ordnas ett informationstillfälle för allmänheten. Även under MKB-beskrivningsfasen, då MKB-beskrivningen har lagts till påseende, ordnas ett informationstillfälle för allmänheten. Under dessa informationstillfällen kan deltagarna fråga och komma med synpunkter om projektet och MKB-förfarandet.

Under projektets gång ordnas tre workshops för intressenter. Resultaten av dessa workshops kommer att utnyttjas i planeringen och konsekvensbedömningen. Den första workshopen ordnas innan MKB-programmet lagts till påseende, den andra innan påbörjandet av konsekvensbedömningen samt den tredje i samband med konsekvensbedömningen.

Registrera dig för att erhålla information med e-post

Senare under MKB-beskrivningsfasen kommer en e-postlista att upprättas för att information om projektet ska kunna distribueras till intresserade.  De som är intresserade av projektet kan anmäla sig till e-postlistan genom att skicka sina kontaktuppgifter till riina.kankanen@ramboll.fi (Riina Känkänen).

Uppdaterad

Genvägar

Workshopen för markägare 17.11.2015

 

 

Workshopen för markägare 28.4.2015

MKB-programmets informationstillfällen 28. -  29.1.2015

 

Workshop 23.9.2014