Vasa hamnväg

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en miljökonsekvensbedömning (MKB) för Vasa hamnväg mellan Vasklot och Lillkyrovägen.  Arbetet är fortsättning på lokaliseringsutredningen från 2010, där vägens lokaliseringsalternativ utreddes preliminärt.

 

Aktuellt

26.6.2015

Om planeringsalternativen och om deras konsekvenser, samt om viktiga objekt inom projektområdet, kan man ge platsspecifik respons i kartresponstjänsten. Alla användare av kartresponstjänsten kan se respons som givits och kommentera andras respons. Man kan vara av samma eller annan åsikt med tidigare respons och dessutom kan man förklara sin synpunkt.

Kartresponstjänsten är öppen tills slutet av september 2015. Respons som fås utnyttjas i planeringen och konsekvensbedömningen. Kartresponstjänsten finns på webadressen

http://maps.ramboll.fi/palaute/kyselyt/vasahamnvag/

Protokollet från markägarnas workshop, inklusive kartbilagorna, har tillagts under deltagande-undersidan

17.4.2015

Preliminära skisser för de olika vägalternativen har införts på dessa internet-sidor, se Genvägar (i högra kanten).

12.2.2015

Protokollen, kartorna och presentationerna av MKB-programmets informationstillfällen som hölls 28.-29.1.2015 finns på projektets internetsida (fliken Deltagande).

21.1.2015

Bedömningsprogrammet för miljökonsekvenserna för Vasa hamnväg har färdigställts. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har publicerat en kungörelse om programmet den 21.1.2015 och det finns utställt till påseende till den 17.3.2015. Tilläggsinformation om utställelsen och möjligheterna till anmärkning finns på http://www.ymparisto.fi/sv-FI/Arendehantering_tillstand_och_miljokonsekvensbedomning/Miljokonsekvensbedomning/MKBprojekt/Vasa_hamnvag_Vasa_och_Korsnas. MKB-programrapporterna kan även laddas ned från projektsidan vid "MKB-förfarande"

MKB-programmet presenteras på informationstillfällen för allmänheten enligt följande:

ons. 28.1. kl. 17-20 vid Solf ungdomsföreningslokal, Himisbackvägen 1, 65450 Solf, Korsholm
tors.
29.1. kl. 17-20 på Vaasa-opisto, auditorium, Institutsgatan 1, 65100 Vasa

29.10.2014

Miljökonsekvensernas bedömningsprogram för Vasa hamnvägsprojekt slutförs för tillfället bland annat med beaktande av de kompletteringsbehov som uppkom i workshopen som hölls den 23.9.2014. I konsekvensbedömningen inkluderas ett tunnelalternativ vilket medför förändringsbehov av MKB-programmet. Till följd av detta försenas utställelsen av programmet från den ursprungliga uppskattade tidpunkten. Enligt den nya tidtabellen läggs MKB-programmet till påseende i december 2014.

23.9.2014

En workshop för olika intressegrupper i projektet arrangerades 23.9.2014.  En sammanfattning av workshopen och dess underlagsmaterial finns under fliken Deltagande.

 

 

Uppdaterad