› Tillbaka till den grafiska version

Livslång handledning

Illustrationsbild

Informations-, rådgivnings och handledningstjänster (TNO) som stöd för det livslånga lärandet och karriärplaneringen

Med handledning för livslångt lärande – med livslång handledning – avses åtgärder som hjälper medborgare i alla åldrar

  • definiera sina färdigheter, kunskaper och intressen under olika livsskeden
  • fatta beslut om utbildning och yrke
  • behärska sin individuella plan för inlärning, arbete och annan verksamhet där färdigheterna och kunskaperna lärs in och används (Europeiska Unionens råd 2004)

Handledningstjänsterna ges i flera olika verksamhetsmiljöer: i utbildningarna, inom arbets- och näringslivsförvaltningen, på arbetsplatserna, inom organisationerna och privat. Handledningen innebär olika åtgärder såsom studiehandledning, karriärvalshandledning, utvärdering, rådgivning och förhandlingar. Allmänt taget parar man om informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. I guiden för livslång handledning (ELO) kan du läsa mer information om handledningen och om TNO-tjänsterna.  

NTM-centralerna som regionala utvecklare av livslång handledning

NTM-centralerna ansvarar för den regionala utvecklingen av livslång handledning (ELO) för att främja livslångt lärande NTM-centralerna och de omfattande, regionala ELO-samarbetsgrupperna som de koordinerar främjar med hjälp av nätverkssamarbete tillgången till och kvaliteten på handledningstjänster. ELO-verksamheten är ett strategiskt arbete på flera nivåer i landskapen som NTM-centralerna kan främja även via olika projekt.

Som en konkret output som den regionala ELO-verksamheten har hämtat till landskapen har det utarbetats beskrivningar av handledningsverksamhetens tillstånd och utvecklingsbehov samt planer för att utveckla handledningen. Inom ELO-verksamheten ordnar NTM-centralerna kort fortbildning, aktuella infotillfällen, nätverksevenemang och främjar samarbetet och informationsflödet mellan de lokala aktörerna inom informations-, rådgivnings- och handledningsbranschen. Den regionala verksamheten får även stöd i samarbetet med den nationella samarbetsgruppen för livslång handledning under ledning av ANM och UKM tillsammans. På ELO-torget hittar du mer information både om den nationella ELO-gruppens verksamhet men även om områdenas verksamheter.

Läs mer Minimera

Livslång handledning – internationellt samarbete och nationell regionutveckling

Ett särskilt uppdrag NTM-centralerna innehar är att stöda den mångsidiga handledningstjänsten med låg tröskel som kallas Navigatorn. Under kommande år kommer Navigatorns verksamhet att vidareutvecklas och riktas in mot handledning och rådgivning till personer i alla åldrar.

För den livslånga handledningen har fem nationella utvecklingsmål ställts upp. Målen baserar sig på de sameuropeiska målen, vilka även utvecklingen av den regionala livslånga handledningen baserar sig på:

  1. handledningstjänsterna finns jämlikt tillgängliga och de motsvarar individens behov
  2. de individuella färdigheterna för karriärhantering stärks
  3. de som utför handledningsarbetet har det kunnande som uppgifterna förutsätter
  4. handledningens kvalitetssystem utvecklas
  5. handledningen fungerar som en koordinerad helhet.

Varför livslång handledning?

Med livslång handledning befästs skaffandet av kunskaper som är viktiga för sysselsättningen samt för att bygga upp utbildnings- och arbetskarriärer. Träffsäkra utbildningsval minskar antalet avbrutna studier och individernas utvecklade karriärplaneringsfärdigheter skapar en kontinuitet i livet samt en känsla av behag och kontroll. Övergången till arbetslivet sker snabbare, karriärerna blir längre och delaktigheten i samhället bättre. Den livslånga handledningen ger som resultat hållbara lösningar i förhållande till medborgarnas och arbetslivets behov.

En upprepad och kontinuerlig utbildning och utveckling av kunnandet är en del av den normala karriärsutvecklingen och förbättrandet av arbetsgemenskapernas produktivitet. Utvecklingen av kunnandet spelar även en viktig roll i utvecklingen av arbetshälsan och arbetslivets kvalitet. Det livslånga inlärandets betydelse i samhället har betonats och ett främjande av detta anses vara ett centralt redskap för att förbättra företagens konkurrenskraft och sysselsättningsgrad, i stödet för yrkesmässig utveckling samt i främjandet av ett aktivt medborgarskap. För att bli verklighet kräver livslång inlärning en livslång handledning. Som stöd för utvecklingen av kunnandet, utbildnings- och karriärvalet och vardagsfärdigheterna behövs information, rådgivning och handledning om olika arbets- och utbildningsmöjligheter samt om stödformerna för olika livsskeden.

Osäkerheten i arbetslivet har ökat och därför har det blivit mer utmanande för individerna att behärska sina liv. Ändringarna i arbetslivet är även en möjlighet som kan erbjuda individen eller företaget en helt ny riktning. Livet och karriären kräver individuella lösningar. Arbete, arbetslöshet och studier byts ut mot varandra, även sysselsättningens former varierar mellan att sysselsätta sig själv, lätt entreprenörskap, bemanningsarbete och avlönad anställning.    

Från regionerna

Elinikäinen ohjaus - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus koordinoi elinikäisen ohjauksen kehittämistä maakunnassa. Kehittämisen osatekijöitä käsitellään yhdessä Keski-Suomen elinikäisen ohjauksen kehittämisryhmässä. Keski-Suomen ELY-keskuksen vetämässä ryhmässä ovat edustettuina alueen ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut, vapaan sivistystyön oppilaitokset, Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken kaupungit, Keski-Suomen liitto, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, Kehittämisyhtiöiden edustus, Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen työpajayhdistys, Keski-Suomen yhteisöjen tuki, Keski-Suomen yrittäjät, KEHA toimintojen kehittämisyksikkö, Jyväskylän yliopiston valtakunnallinen elinikäisen ohjauksen kehittämiskeskus sekä Koulutuksen tutkimuslaitos.

Elinikäisen ohjauksen kehittämiseksi kehittämisryhmä on laatinut Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset painopisteet ja ryhmä seuraa painopisteiden suunnassa tehtyjä toimia. Keski-Suomessa yhteiset toimet halutaan suunnata haasteisiin, joiden arvioidaan tarvitsevan normaalia kehittämistyötä suurempaa panostusta.

Elinikäisessä ohjauksessa on kyse moniammatillisten ohjauspalvelujen liittyminen toisiinsa niin, että ohjattavalle henkilölle muodostuu ehyt palvelukokonaisuus. Tämä edellyttää eri toimijoiden verkottumista ja yhteistä oppimista.

Ohjauksen haasteellisia kysymyksiä tarkastellaan ELOPELTO-learning cafe istunnoissa. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia siten että 30 ensiksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Yhteistyössä Länsi-ja Sisä-Suomen AVI:n ja sen alueen ELY-keskusten kanssa suunnitellaan ohjauksen ja opetushenkilöstön koulutustilaisuuksia ja työseminaareja ja jaetaan vastuuta tilaisuuksien järjestämisestä. Muun muassa työelämän ja ohjauksen tulevaisuutta käsitellään seminaarisarjoissa.

Tietoja järjestettävistä tilaisuuksista saa päivittyvästä kalenterista sivulta http://koulutuskalenteri.blogspot.fi/

Nuorisotakuun seuranta Keski-Suomessa on osa Elinikäistä ohjausta.


Uppdaterad