Pressmeddelanden 2019

Avgränsningar och nya klassificeringar av grundvattenområden i Helsingfors och Vanda (Nyland)

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) har lagt fram de granskade klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområdena i kommunerna Helsingfors och Vanda. Under tiden för framläggande är det möjlighet att lämna in tilläggsinformation till NTM-centralen om avgränsningarna och klassificeringarna av grundvattenområdena. Sista inlämningsdagen är 15.4.2019. Noggrannare information om att lämna in information ges i kungörelsen.

Grundvattensklasserna som tillämpades tidigare har ersatts med nya klasser. Dessa är klass 1 som innebär att det är fråga om ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjningen och klass 2 som omfattar övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning.  Det finns också en ny E-klass som omfattar grundvattenområden vars ytvattensekosystem eller terrestra ekosystem är direkt beroende av grundvatten. Ekosystem kan bland annat vara källor, kärr med källsprång och källsjöar. Om grundvattenområden som klassificerats som hörande till klass 1 eller 2 samtidigt upprätthåller ett ovan nämnt ekosystem får grundvattenområdena tillägget E (1E eller 2E).

Kungörelserna finns framlagda i 30 dagar under tiden 14.3.2019–15.4.2019 på följande ställen:

  • Registratorskontoret vid NMT-centralen i Nyland på adressen NMT-centralen i Nyland, registratorskontor, Semaforbron 12 B 5 vån. 00521 Helsingfors och på websidan www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/kuulutukset
  • Helsingfors stadshus, Norra Esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors och på kommunens websidan
  • Vanda stadshus, Stationsvägen 7, 01300 Vanda och på kommunens websidan

 

Ytterligare information:

Geolog Esko Nylander, esko.nylander@ely-keskus.fi

Planerare Vilma Lindgren, vilma.lindgren@ely-keskus.fi

 


Uppdaterad