Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden - Ingressi

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland) beviljar statsunderstöd för renovering och utveckling av rekreationsområden och närliggande naturområden i Finlands kommuner samt för förbättring av tjänster i dessa. Utlysning av understöd genomförs 21.9–30.11.2020. Både kommuner och samkommuner kan lämna ansökan.

Projektet ska genomföras under år 2021.

Varför?

I statens fjärde tilläggsbudget för år 2020 anslogs ett omfattande stödpaket till kommunerna för att mildra effekterna av koronakrisen och för att stödja ekonomisk tillväxt i kommunerna. Som en del av den har cirka 10 miljoner euro öronmärkts till kommunerna, som med stöd av statsunderstödslagen beviljas för renovering, utveckling och förbättring av tjänster i närliggande rekreationsområden och grönområden.

På grund av vårens koronasituation ökade medborgarnas friluftsliv avsevärt och framför allt stadsområdenas lokala rekreationsområden fylldes av nya aktiva människor. Friluftsstigar och andra rekreations- och grönområden överbelastades mycket på vissa platser och de nuvarande servicestrukturerna, såsom rastplatser, visade sig vara otillräckliga. I och med att koronakrisen fortsätter och medborgarna hittar nya hållbara sätt att främja sin hälsa och tillbringa sin fritid utomhus kommer besökstrycket och konsumtionen i rekreationsområdena att öka ännu mer. I ett försämrat ekonomiskt läge är kommunernas möjligheter begränsade när det gäller att tillgodose de växande behoven genom att utveckla och investera i rekreationstjänster i den omgivande naturen.

För vem och för hurdana objekt?

Utlysningen av specialunderstöd riktar sig till kommuner. Utöver enskilda kommuner och samkommuner uppmuntras kommunerna också att bilda regionala konsortier i planeringen av gemensamma projekt. Understödet riktar sig främst till mark som ägs eller förvaltas av kommuner. Om projekten också riktar sig till privat mark måste kommunerna beakta reglerna om statsunderstöd och skriftligt försäkra sig om markägarens samtycke till projektet. NTM beviljar inte understöd till projekt som ger kommunerna direkta ekonomiska fördelar. Ekonomisk fördel som eventuellt uppkommer av åtgärderna ska redovisas i kostnadsberäkningen som en självfinansieringsandel för att täcka kostnaderna för åtgärderna.

Renoverings- och utvecklingsunderstödet för kommunernas rekreationsområden är inte avsett för projekt som rör nationella stadsparker. Miljöministeriet utlyser en separat bidragsansökan för nationella stadsparker under hösten 2020.

För vilka åtgärder?

Det primära målet är att skapa lättillgängliga lokala rekreationsområden av hög kvalitet och därigenom främja medborgarnas möjligheter till friluftsliv i den närliggande naturen. Målet uppnås genom att renovera och utveckla rutter, strukturer och tjänster i debefintliga närliggande rekreationsområdena i kommunerna eller genom att skapa servicestrukturer för nya områden.

Hur mycket?

Understödet beviljas upp till högst 50 % av projektets godkända verkliga kostnader. Kommunens självfinansieringsandel omfattar till exempel personallönekostnader, planeringskostnader eller materialkostnader för konstruktioner.

Hur ansöker man on understöd?

E-ansökningsblank på svenska finns tillgänglig den 28.9.

Ansökan om understöd fylls i elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst. I understödsansökan ska riktiga och tillräckliga uppgifter anges om statsunderstödets användningssyfte samt andra uppgifter som myndigheten behöver för att kunna avgöra ansökan. Bristfälliga ansökningar vad gäller projektplan och kostnadsberäkning handläggs inte. Alla begärda bilagor måste lämnas in med ansökan. Vid behov kan en komplettering av ansökan begäras.

NTM uppmanar de sökande att fylla i ansökningsformuläret och i samtliga fall upprätta som bilaga till ansökan:

  • Projektplan, det vill säga en redogörelse av bakgrunden till projektet, hur åtgärderna genomförs, tidsplanen, målen, projektets betydelse och hållbarhet. Planen ska närmare beskriva de frågor som tidigare angetts i ansökan
  • Kostnadsuppskattning för projektet, finansieringsplan och kostnadsspecifikation
  • Tillstånd och samtycken som projektet förutsätter, såsom samtycke från ägare och innehavare av mark- och vattenområde
  • Karta och planutdrag av gällande plan och en beskrivning av plansituationen

Var får man mer information?


Regional information