Vanliga frågor

 • Projektet anses ha inletts senast då det uppstått kostnader för projektet, men även till exempel ett möte eller planering i anslutning till projektet kan betraktas som att projektet inletts.

  Det är inte nödvändigt att separat meddela när projektet inleds.

 • En väsentlig ändring av projektet hanteras via ändringsansökan. Den sökande gör via regionförvaltningens e-tjänst en ändrings- ansökan för projektet där det framgår vad som förändras i projektet. En liten ändring kräver inte nödvändigtvis en ändringsansökan, utan det räcker med att ändringen meddelas till adressen

  I vilket fall som helst är det bra att per e-post meddela ändringen för bedömning om ändringen är godtagbar och om det behövs ett separat förfarande genom ändringsansökan.

 • KEHA-keskus ansvarar för utbetalningen och därför lönar det sig att vända sig till KEHA-keskus i frågor som gäller utbetalningen. Anvisningar och kontaktuppgifter för utbetalningen finns på adressen

 • I understödsbesluten finns anvisningar för projekt i anslutning till talkoarbete, där möjligheten till talkoarbete ingår. I anvisningen nämns det avtal som ingås med dem som utför talkoarbete och blanketten för talkoarbete.

  Det finns inget färdigt botten för ett talkoarbetsavtal, utan kommunen ska uppgöra ett eget avtal. Avtalet bör innehålla anvisningarna för understödsbeslutet.

  Det finns ett färdigt botten för talkoarbete som är användbar i registreringen av talkoarbetet. Bottnen kan laddas ner från adressen:

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden - Ingressi

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden

Det beviljades 9,6 miljoner euro som understöd för restaurering och utveckling av kommunernas närrekreationsområden. Stödet beviljades till sammanlagt 215 projekt, som kommer att genomföras under löpande året. Projekten förbättrar medborgarnas möjligheter för utomhusvistelse och rekreation och förebygger användning av närnaturen. Besluten om bidragen har getts senast 26.3.2021 och är synliga  för ansökarna på regionsförvaltningens e-tjänst.

Utbetalning av understödet ansöks från UF-centret via regionförvaltningens e-tjänst. Tillägsinformation om ansökan av utbetalning hittar du på https://www.keha-keskus.fi/utbetalning/ansok-om-utbetalning1/miljo/.

I frågor gällande understödet kan du kontakta personen som behandlade din ansökan eller skicka e-post till lahivirkistysaluetuki@ely-keskus.fi. 

Understödet beviljas i hela landet av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och utbetalningen av understödet sköts av NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Ansökan om understöd är av engångskaraktär. Projektet ska vara färdigt under 2021.

Varför?

I statens fjärde tilläggsbudget för år 2020 anslogs ett omfattande stödpaket till kommunerna för att mildra effekterna av koronakrisen och för att stödja ekonomisk tillväxt i kommunerna. Som en del av den har cirka 10 miljoner euro öronmärkts till kommunerna, som med stöd av statsunderstödslagen beviljas för renovering, utveckling och förbättring av tjänster i närliggande rekreationsområden och grönområden.

På grund av vårens koronasituation ökade medborgarnas friluftsliv avsevärt och framför allt stadsområdenas lokala rekreationsområden fylldes av nya aktiva människor. Friluftsstigar och andra rekreations- och grönområden överbelastades mycket på vissa platser och de nuvarande servicestrukturerna, såsom rastplatser, visade sig vara otillräckliga. I och med att koronakrisen fortsätter och medborgarna hittar nya hållbara sätt att främja sin hälsa och tillbringa sin fritid utomhus kommer besökstrycket och konsumtionen i rekreationsområdena att öka ännu mer. I ett försämrat ekonomiskt läge är kommunernas möjligheter begränsade när det gäller att tillgodose de växande behoven genom att utveckla och investera i rekreationstjänster i den omgivande naturen.

För vem och för hurdana objekt?

Ansökan om specialunderstöd har riktats till kommunerna. Utöver enskilda kommuner och samkommuner har kommunerna också uppmuntrats att bilda regionala konsortier för planeringen av gemensamma projekt. Understödet har i första hand riktats till mark som ägs eller förvaltas av kommunerna. Om projekten också riktar sig till privat mark måste kommunerna beakta reglerna om statsunderstöd och skriftligt försäkra sig om markägarens samtycke till projektet. NTM beviljar inte understöd till projekt som ger kommunerna direkta ekonomiska fördelar. Ekonomisk fördel som eventuellt uppkommer av åtgärderna ska redovisas i kostnadsberäkningen som en självfinansieringsandel för att täcka kostnaderna för åtgärderna.

Understöd för iståndsättning och utveckling av kommunernas närrekreationsområden är inte avsedda för projekt som gäller nationalstadsparker. Miljöministeriet har ordnat en separat ansökan om understöd för nationalstadsparker under hösten 2020.

För vilka åtgärder?

Det primära målet är att skapa lättillgängliga lokala rekreationsområden av hög kvalitet och därigenom främja medborgarnas möjligheter till friluftsliv i den närliggande naturen. Målet uppnås genom att renovera och utveckla rutter, strukturer och tjänster i debefintliga närliggande rekreationsområdena i kommunerna eller genom att skapa servicestrukturer för nya områden.

Hur mycket?

Understödet beviljas upp till högst 50 % av projektets godkända verkliga kostnader. Kommunens självfinansieringsandel omfattar till exempel personallönekostnader, planeringskostnader eller materialkostnader för konstruktioner.

Hur ansöker man on understöd?

Ansökan om understöd görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst under ansökningstiden 21.9 - 30.11.2020. I understödsansökan ska ges riktiga och tillräckliga uppgifter om statsunderstödets användningsändamål samt om andra nödvändiga omständigheter som myndigheten behöver för att avgöra ansökan. Om ansökan inte innehåller en projektplan eller kostnadskalkyl avslås ansökan utan bedömning.

NTM-centralen har bett de sökande fylla i ansökningsblanketten och till ansökan bifoga:

 • Projektplan, det vill säga en redogörelse av bakgrunden till projektet, hur åtgärderna genomförs, tidsplanen, målen, projektets betydelse och hållbarhet. Planen ska närmare beskriva de frågor som tidigare angetts i ansökan
 • Kostnadsuppskattning för projektet, finansieringsplan och kostnadsspecifikation
 • Tillstånd och samtycken som projektet förutsätter, såsom samtycke från ägare och innehavare av mark- och vattenområde
 • Karta och planutdrag av gällande plan och en beskrivning av plansituationen

Var får man mer information?


Regional information