Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Finansiellt stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt

Finansiellt stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt

NTM-centralen i Södra Savolax ordnar en riksomfattande utlysning av understöd under perioden 14.10. –13.12.2019.

I den framtidsöversikt som 2017 togs fram på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Kommunförbundet och Vattenverksföreningen, lyftes internationaliseringen fram som en av prioriteringarna i utvecklingen av vattentjänsterna (Riktlinjer för vattentjänster 2020).

Utredningen låg som grund för projektet "Vattentjänstverk som partner i internationell verksamhet" som fick stöd av jord - och skogsbruksministeriet via programmet för blå bioekonomi. I detta projekt utvecklades ett koncept för vattentjänstverkens partnerskapsverksamhet (Water Operator Partnership, WOP). Utifrån den har jord - och skogsbruksministeriet utvecklat ett finansiellt instrument som ger vattentjänstverken möjlighet att få finansiellt stöd för sina partnerskapsprojekt.

Ett pilotförsök genomförs 2020-2021. För försöket har reserverats högst 400 000 euro. Syftet med partnerskapen är framför allt att bidra till att producera hållbara vattentjänster genom ömsesidigt lärande mellan partnerna. På detta sätt hjälper partnerskapsprojekten att nå FN:s mål för hållbar utveckling i synnerhet när det gäller mål sex: säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Länkar

Finansiellt stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt

Regional information