Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta - sisältö sv

Att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna med anledning av coronaepidemin

Med anledning av COVID-19-epidemin har anslag reserverats i statens tilläggsbudget 2020 II för att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna. Syftet med finansieringen är att trygga verksamhetsförutsättningarna för vattentjänsterna under coronaepidemin genom att stödja vattentjänstverken till exempel i ersättandet av personalunderskott. Anslaget får användas för understöd som beviljas aktörer inom vattentjänsterna. I tilläggsbudgeten för 2020 II har 1,0 miljoner euro reserverats för understöd.  

Innehållet på webbsidan:

Finansieringsstödets mål och de åtgärder som finansieras

Målet med finansieringen är att stödja vattentjänstverkens samarbete i riskhanteringen av coronasituationen samt vattentjänstverkens akuta anskaffning av tjänster om verkets verksamhet har försvårats eller hotar att försvåras på grund av coronasituationen.

Stöd kan beviljas:

 • för extra kostnader för bildande och underhåll av ett regionalt samarbets- och servicenätverk
 • för att täcka kostnaderna för tjänster som produceras i samarbets- och servicenätverken under den akuta coronasituationen
 • för köp av tjänster, personal- och resekostnader samt anskaffningar för vattentjänstverk med akut resursbrist

Stöd beviljas inte för verksamhet som har inletts före 16.3.2020 för att utveckla anläggningarnas beredskap, samarbete och verksamhet eller för ordande av anläggningarnas drift, service och underhåll.

Kostnaderna för beredningen och genomförandet av åtgärderna och projekten är stödberättigande efter att ansökan om understöd har lämnats in till NTM-centralen. Av särskilda skäl kan kostnader godkännas som stöd redan innan ansökan lämnas in, om situationen har varit oförutsägbar och det inte har varit möjligt att lämna in stödansökan i tid. Stöd kan beviljas för åtgärder och projekt som genomförs under 2020.

Stödmottagare

Stöd kan beviljas vattentjänstverken.   Av särskilda skäl kan stöd också beviljas en sådan aktör som ansvarar för vattentjänsterna och för vilken det inte har fastställts något verksamhetsområde och som inte är ett vattentjänstverk enligt vattentjänstlagen. Även en partianläggning för vattentjänster som ansvarar för leverans av hushållsvatten eller behandling av avloppsvatten kan vara stödmottagare.

Stödet riktas i synnerhet till projekt vars syfte är att i samarbete mellan vattentjänstverken säkerställa tryggandet av vattentjänster under epidemier och andra specialsituationer. Det räknas som merit om flera vattentjänstverk deltar i projektet och om det har avtalats skriftligt om samarbetet redan i stödets ansökningsskede.

I akuta situationer och om det inte är möjligt att trygga verksamheten som en del av ett större samarbetsområde, kan understöd beviljas även för åtgärder för beredskap samt drift och underhåll vid en anläggning.

Stödfinansiering

På ansökningsförfarandet och beviljandet samt förvaltningen av stöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stöden beviljas som allmänt understöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen. På beviljandet tillämpas inte lagen om stöd för vattentjänster.

Stödbeloppet är behovsprövat enligt vad som krävs för att åstadkomma nödvändiga beredskapsåtgärder. Det kan utgöra 70% -100% av åtgärdernas eller projektets kostnader.  I akuta situationer för ordnande och säkerställande av vattentjänster kan stödet vara 100 %. För ett projekt kan stödet uppgå till högst 100 000 euro (moms 0 %).

Kostnader som stöds är:

 • Kostnader för tjänsteproduktionen mellan vattentjänstverken.
 • Personalens lönekostnader (löner, övriga direkta personalkostnader, beredskap)
 • Resekostnader
 • Olika kostnader för introduktion och utbildning, bl.a. arvoden till utbildare och tillverkning av anvisningsmaterial
 • Operations- och köptjänster, anlitande av hyrd arbetskraft och klart avgränsade konsulttjänster
 • Projekthanteringens stödtjänster och verksamhetsgranskning
 • Vid ersättning av allmänna kostnader tillämpas ett förfarande där stödmottagaren får en fast ersättning på 15% av de direkta personalkostnaderna (s.k. flat rate-förfarande). Ersättningen för allmänna kostnader beräknas på basis av lönekostnaderna och den täcker projektförvaltningens kostnader. Projektpersonalens resekostnader kan faktureras enligt de faktiska kostnaderna.

Kostnader som inte stöds är bl.a. kostnader för skyddsutrustning och andra materialanskaffningar. Stöd beviljas inte heller för byggande av vattentjänstnät eller investeringar i anslutning till anläggningarnas normala verksamhet.

Vid upphandlingar ska upphandlingslagen och försörjningslagen följas.

Om åtgärderna eller projektet inte genomförs inom utsatt tid, kan det av särskilda skäl beviljas förlängning. Understödstagaren är skyldig att låta godkänna eventuella betydande ändringar i projektet vid NTM-centralen i Södra Savolax.

Utvecklings- och förvaltningscentret betalar understödet i en eller högst tre rater enligt hur projektet framskrider så att den sista raten, som ska utgöra minst 20 procent av det beviljade beloppet, betalas ut efter att projektet har slutförts med godkänt resultat.

Bedömning av ansökningar och beslutsfattande

Beviljandet av stöd och stödets belopp grundar sig på prövning samt bedömning av behovet av åtgärderna och projektet samt hur brådskande och verkningsfulla de är för att trygga vattentjänsternas verksamhetsförutsättningar.  Den verksamhet och det projekt som finansieras ska vara högklassigt och genomförbart. I ansökan bedöms behovet, genomslagskraften och ändamålsenligheten i synnerhet utifrån kriterierna nedan.

 1. Tryggande av vattentjänsterna i akuta och brådskande situationer
 2. Projektets nödvändighet för att trygga vattentjänsterna under coronasituationen
 3. Hur projektet främjar vattentjänsternas regionala samarbete
 4. Antalet vattentjänstverk som deltar i projektet och/eller projektets omfattning
 5. Storleken på den risk eller skada som coronasituationen orsakar anläggningens verksamhet och kunder
 6. Lösningarnas reproducerbarhet och utvidgningsmöjlighet

Utifrån bedömningen kan man kräva ändringar eller preciseringar i projektplanen.

NTM-centralen i Södra Savolax bedömer ansökningarna som inkommit i ansökningsförfarandet i samarbete med den NTM-centralen inom vars område ansökan gäller. På basis av bedömningen fattar NTM-centralen i Södra Savolax beslut om understöd.

Styrning och övervakning av projekt

Styrningen och övervakningen av projektets finansiering genomförs i samarbete med NTM-centralen i projektområdet och NTM-centralen i Södra Savolax. Understödstagaren är skyldig att lämna NTM-centralerna de uppgifter, handlingar och annat material som behövs för övervakningen.

Kommunikation och rapportering under projektet

Vattentjänstverket ska se till att det informeras tillräckligt om projektet under dess gång. Det är särskilt viktigt att informera och hålla kontakt med NTM-centralen i regionen och hälsoskyddsmyndigheterna samt med kommunerna som ansökan gäller.

När projektet avslutats ska man till den sista ansökan om utbetalning bifoga en slutrapport om projektets verksamhet, resultat och kostnader.

Ansökningsförfarande

Ansökan om stöd görs på en ansökningsblankett som utarbetats för ändamålet. Innan ansökan lämnas in är det bra att kontakta vattenhushållningsexperten vid NTM-centralen i det egna området. Till ansökan ska bifogas en plan där de åtgärder som stöds och projektets innehåll beskrivs med tillräcklig noggrannhet. 

En ansökan jämte bilagor som lämnats in till närings-, trafik- och miljöcentralen är en offentlig handling, om det inte i lag särskilt föreskrivs om handlingens offentlighet eller sekretess eller någon annan begränsning av rätten att få uppgifter. Sökanden ska tydligt märka ut de uppgifter i ansökan som sökanden anser vara konfidentiella.

Ansökan om stöd är öppen tills vidare och fram till utgången av 2020. Möjligheten att ansöka om stöd uppdateras på basis av den fortsatta coronasituationen, den lägesbild som sammanställs av vattentjänstverken och behovet av understöd. 

Det rekommenderas att man i första hand använder en elektronisk blankett för ansökningen och skickar in den elektroniskt.

Ansökan kan också skickas till NTM-centralen i Södra Savolax per e-post till adressen kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi, eller per post NTM-centralen i Södra Savolax, registratorskontoret, PB 164, 50101 S:t Michel.

Mer information

NTM-centralen i Södra Savolax:

Kontaktuppgifter till vattenhushållningsexperterna vid de övriga NTM-centralerna:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

NTM-centralen i Tavastland:

NTM-centralen i Kajanaland:

NTM-centralen i Sydöstra Finland:

NTM-centralen i Mellersta Finland:

NTM-centralen i Lappland:

NTM-centralen i Birkaland:

NTM-centralen i Norra Karelen:

NTM-centralen i Norra Österbotten:

NTM-centralen i Norra Savolax:

NTM-centralen i Nyland:

NTM-centralen i Egentliga Finland:

Kundservice för miljöfrågor

 • tfn 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
Kapslade applikationer

Regional information