Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

SMF-företagsbarometern: Positiva konjunkturförväntningar hos små och medelstora företag inom social- och hälsovården

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom social- och hälsovårdstjänsterna ligger på samma nivå som för små och medelstora företag i genomsnitt, framgår det av den SMF-företagsbarometer från den 25 november 2021 som kartlägger lägesbilden för små och medelstora företag.

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom den närmaste framtiden inom social- och hälsovårdstjänsterna är positiva och har ökat klart sedan 2020. Utsikterna också i fråga om antalet anställda är positiva för små och medelstora företag inom social- och hälsovården; 13 procent av respondenterna tror att antalet anställda kommer att öka under de följande 12 månaderna. Denna andel är dock mindre än inom branscherna i genomsnitt. Endast tre procent av respondenterna förutspår att antalet anställda minskar, medan andelen inom alla branscher var åtta procent.

Viljan att växa inom social- och hälsovården är lägre än genomsnittet för små och medelstora företag. En klart större andel av de små och medelstora företagen inom social- och hälsovården svarade att företagen inte har sådana tillväxtmål (35 procent) som branscherna i genomsnitt. De vanligaste förnyelseåtgärderna för små och medelstora företag inom social- och hälsovården under året var personalutbildning (63 procent av respondenterna) och investeringar (62 procent). SMF-företagen inom social- och hälsovården såg mest utvecklingsbehov i fråga om försäljning och marknadsföring samt personalutveckling och personalutbildning. Det allmänna ekonomiska läget och tillgången på arbetskraft ansågs vara det värsta yttre hindret för utveckling. Anmärkningsvärt är dock att en större andel av de små och medelstora företagen inom alla branscher angav tillgången på arbetskraft som ett hinder (17 procent) än de små och medelstora företagen inom social- och hälsovården (11 procent).

I Finland finns det inom social- och hälsovården sammanlagt nästan 18 000 små och medelstora företag och deras personalstyrka uppgår till sammanlagt cirka 50 000. SMF-företagsbarometern besvarades av 596 företag inom social- och hälsovården och undersökningen genomfördes i juni–juli 2021. Hälften av de företag inom social- och hälsovården som besvarade SMF-företagsbarometern representerade näringsgrenen Andra hälsovårdstjänster. Den omfattar bland annat självständiga yrkesutövare. Näringsgrenen är stor till antalet respondenter i förhållande till andra och dominerar således resultaten av SMF-företagsbarometern för social- och hälsovården.

Läs mer

SMF-företagsbarometern: Positiva konjunkturförväntningar hos små och medelstora företag inom social- och hälsovården (25.22.2021, tem.fi)