Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

En samarbetsgrupp enligt avfallslagen tillsätts för NTM-centralerna i Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands områden (Birkaland)

En regional samarbetsgrupp tillsätts för Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Södra Österbottens, Mellersta Finlands och Birkalands områden I syfte att bereda, verkställa och följa upp den riksomfattande avfallsplanen. NTM-centralerna som är verksamma i områdena tillsätter samarbetsgruppen och till gruppen kallas representanter från områdets kommuner, företag inom branschen och andra sammanslutningar.

Nästa år kommer NTM-centralerna att närma sig kommunerna i sitt område, företagen inom branschen och andra sammanslutningar med ett brev som innehåller anvisningar om utnämning av ledamöter. Samarbetsgruppen tillsätts under år 2022.

Det regionala samarbetet fortsätter

Genom ändringen av avfallslagen, som trädde i kraft i juli 2021, gavs NTM-centralerna i uppgift att tillsätta en regional samarbetsgrupp. NTM-centralerna kan tillsätta samarbetsgruppen tillsammans om det är nödvändigt för att sköta uppgiften på ett regionalt ändamålsenligt sätt.

I södra och västra Finland har sju NTM-centraler samarbetat med avfallsplanering i sina områden i flera års tid. Samarbetet upplevs ha fungerat väl, och man vill fortsätta samarbetet, varför det bildas två gemensamma samarbetsgrupper för området.

”Lösningen grundar sig på en utredning som har gjorts om att bilda samarbetsgrupper och på samrådet med intressegrupperna. Grupperna tillsätts så att de följer regionförvaltningsverkens verksamhetsområden. Den andra samarbetsgruppen tillsätts för NTM-centralerna i Tavastlands, Sydöstra Finlands, Nylands och Egentliga Finlands områden”, berättar överinspektör Martta Kantele, som har gjort utredningen.

Målet är att utbyta information och främja cirkulär ekonomi

Den riksomfattande avfallsplanen ställer upp mål som syftar till att utveckla avfallshanteringen och förebygga uppkomsten av avfall. Målen och åtgärderna som har ställts upp i avfallsplanen syftar till att hejda ökningen av avfallsmängderna och öka återvinning samt på materialkretsloppets säkerhet.

De regionala samarbetsgrupperna främjar verkställandet av avfallsplanen i sina områden. Med hjälp av samarbetsgrupperna samlas dessutom information till miljöministeriet om avfallshanteringsläget i området. Informationen används för att bereda och uppdatera avfallsplanen. Miljöministeriet ansvarar för avfallsplaneringen.

Läs mer

Mer information

  • Esa Kuitunen, miljöexpert, NTM-centralen i Mellersta Österbotten, 0295 024 763, esa.kuitunen@ely-keskus.fi
  • Laura Idström, överinspektör, NTM-centralen i Södra Österbotten, 0295 027 812, laura.idstrom@ely-keskus.fi
  • Tuomo Aunola, överinspektör, NTM-centralen i Birkaland, 0295 036 319, tuomo.aunola@ely-keskus.fi