Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Uudella tuella aidattiin arvokkaita perinnebiotooppeja (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus rahoitti tänä vuonna ensimmäiset perinnebiotooppien kunnostukset uudella luonnonsuojelulain tuella. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella aidattiin yhteensä 132 hehtaaria perinnemaisemaa. Vanhoille laidunmaille pääsivät uudelleen kirmaamaan kymmenet naudat ja lampaat, sekä muutama hevonen. Laiduntavat eläimet avaavat maisemaa ja vapauttavat valoa niityillä eläville lajeille, jotka ovat harvinaistuneet. Esittelemme tässä Pohjois-Satakunnan kohteen, jossa rakennettiin aitaa Siikaisissa sijaitsevalle monimuotoiselle laidunkohteelle.

Luonnonsuojelulakiin tehtiin vuonna 2020 lisäys, joka mahdollistaa perinnebiotooppien kunnostukset uuden tuen avulla. Tuki on tarkoitettu luontoarvoiltaan arvokkaimpien kohteiden peruskunnostukseen, esimerkiksi laitumen aitaamiseen, puuston raivauksiin ja vaikkapa kedon tai ruovikon niittoon. Tuen rahoittaa ympäristöministeriö osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

Siikilän rantaniitty on avoin pitkään jatkuneen hoidon ansiosta

Siikilän rantaniitty on avoin pitkään jatkuneen hoidon ansiosta.

Ahonoidanlukolle apua laidunnuksesta

Siikaisten Otamolla sijaitseva Siikilän laitumet-niminen perinnebiotooppialue kuuluu osittain Niemijärvi-Itäjärven melko laajaan yksityiseen suojelualueeseen. Lisäksi alue sijoittuu peräti kahdelle Natura-2000-alueelle, joista Niemijärvi-Itäjärvi on linnustollisesti tärkeää aluetta ja Siikaisten laitumet on monipuolinen perinnebiotooppikokonaisuus. Ranta-alue kuuluu myös lintuvesien suojeluohjelmaan. Alueella elää useita lajeja, jotka hyötyvät laidunnuksen vaikutuksista. Esimerkiksi alueella kasvava ahonoidanlukko vaatii valoa ja laidunnuksen aikaansaamaa matalaa kasvillisuutta.

Siikilän laitumet on maakunnallisesti arvokas perinnebiotoppikohde, jolla esiintyy hakamaata, metsälaidunta, ketoa, tuoretta ja kosteaa niittyä sekä rantaniittyä. Arvoa nostavia tekijöitä alueella on sen monipuolisuuden ja edustavuuden lisäksi huomionarvoiset sekä uhanalaiset lajit, vanhojen rakennusten kanssa muodostuva hieno maisemakokonaisuus sekä pitkään jatkunut hoito. Alue on inventoitu ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja kohteelle tehtiin valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin päivitys vuonna 2019, jolloin todettiin alueen säilyttäneen arvonsa, mutta tarvitsevan pikaista aitojen uusimista.

ELY-keskus hoiti materiaalit ja urakoinnin

Siikilän laitumilla tehtiin vanhan huonokuntoisen aidan purku, uuden aidan pystytys sekä pienimuotoinen peruskunnostusraivaus. Laidunalueen kunnostus toteutettiin ns. avaimet käteen-periaatteella, jossa ELY-keskus järjesti aitojen rakentamisen maanomistajien suostumuksella. ELY-keskus kilpailutti sekä aitamateriaalit että aitaurakan. Aitamateriaalit valittiin siten, että aluetta voidaan jatkossa laiduntaa sekä hevosilla että lampailla. Myös aitatolppien kestävyys sekä sujuva liikkuminen alueella huomioitiin materiaalien valinnassa. Aitaurakan toteuttajatahoksi valikoitui kilpailutuksen kautta monipuolista ympäristöurakointia tekevä kauhajokelainen yritys Tmi Terrapolar:

”Perinnebiotoopit ovat maamme uhanalaisimpina luontotyyppeinä todella huomion tarpeessa ja on hienoa, että Helmi -hanke mahdollistaa nyt kohteiden kunnostuksen. Elinympäristöjen hyväksi tehty työ ja hoito on lajeille todella arvokasta ja taatusti tuottaa tulosta tulevaisuudessa myös Siikilässä”, sanoo Terrapolarin yrittäjä Teemu Tuovinen.

Aidattu alue on kahden samaan sukuun kuuluvan maanomistajan omistuksessa. Toisen maanomistajan tytär, Minna Siikilä-Laitila, kiittelee hyvin sujunutta työtä:

"Aikaisemmin aitoja rakentanut isäni Pentti Siikilä, 80 v., oli kovin mielissään aina, kun työmiehet saapuivat paiskimaan hommia. Eri sukupolvien aidantekijöiden välillä vallitsi molemminpuolinen kunnioitus ja sympatia. Helmi-hanke sujui käytännön osalta hienosti, urakoitsijamme Teemu Tuovinen työntekijöineen teki sen minkä lupasi. Työn jälki oli erinomaista, en voisi olla tyytyväisempi."

​​​​​​Kesälampaat ja hevoset estävät umpeenkasvun

Vanhat rakennukset ovat osa Siikilän laidunten perinnemaisemaa, etualalla niittyäKuva: Vanhat rakennukset ovat osa Siikilän laidunten perinnemaisemaa. Etualalla niittyä.

"Helmi-hanke on ollut korvaamaton apu vuosikymmenien saatossa huonoon kuntoon menneiden aitojemme uusimiseen." Siikilä-Laitila toteaa. "Ilman tätä hanketta meille ei olisi ollut mahdollista alkaa jälleen laiduntamaan koko aluetta, vaan olisimme joutuneet jatkamaan laitumen käyttöä vain osittain, mikä olisi johtanut ajan myötä laitumien tilan huonontumiseen esimerkiksi umpeenkasvun takia. Meillä itsellämme ei ole ollut resursseja kunnostaa aitoja itse. Nyt, kun saimme aidat kerralla kuntoon avaimet käteen -periaatteella, voimme jälleen ottaa laitumille myös lampaita laiduntamaan nykyisten eläintemme rinnalle."

Hevoset, naudat ja lampaat syövät kasvillisuutta hieman eri tavoin ja kahden eri eläinlajin laidunnus lisää kasvillisuuden monimuotoisuutta. Siikilässä omien lampaiden pidosta on luovuttu, mutta uudet aidat mahdollistavat tulevina vuosina myös lammaslaidunnuksen.

"Tulevana kesänä, eli kesällä 2022, tarkoituksemme on lainata muutama kesälammas. Toinen vaihtoehto on ostaa muutama lammas, jotka sitten menevät "pataan" syksyllä. On upeaa, että Helmi-hankkeen ansiosta voimme ottaa jälleen koko laidunpinta-alamme käyttöön ja laiduntaa lampaita ja hevosia yhdessä. Tästä hyötyvät sekä laitumet, että laiduntajat. Aiomme jatkossa hakea näille laitumille myös muita saatavilla olevia tukia. Perinnebiotoopin hoito siis jatkuu, nyt entistä paremmin eväin."

"Haluan kiittää Helmi-hanketta laitumiemme kunnostamisesta, ja kaikkia osapuolia erinomaisesta yhteistyöstä. ELY-keskusta haluan kiittää erityisesti paperisodan ja muiden virallisuuksien hoitamisesta puolestani. Monesti sanotaan, että Suomi on byrokraattien maa, mutta näin maanomistajan näkökulmasta täytyy todeta, että Helmi-hankkeen kohdalla paperisota oli minimissä. Asiat hoidettiin käytännönläheisesti ja kaikin puolin ymmärrettävästi.

Tukea arvokkaimmille luontokohteille

Uusi aita mahdollistaa laidunnuksen jatkamisen Siikilässä

​​​Uusi aita mahdollistaa laidunnuksen jatkamisen Siikilässä.

Uusi Luonnonsuojelulain tuki on kiinnostanut monia ja hyviä kohteita on löytynyt myös perinnebiotooppi-inventointien myötä. Ensisijaisia tuen saajia ovat maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit sekä kohteet, joilla on arvokasta lajistoa tai jotka sijaitsevat suojelu- tai Natura-alueella.

Tuesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä oman alueensa ELY-keskukseen

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella yhteydenotot:
koordinaattori Liina Salonen, liina.salonen@ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi/helmiohjelma

Teksti: Hanna Hakamäki ja Liina Salonen
Kuvat: Hanna Hakamäki