Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Information om programmet för effektiverat vattenskydd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (landskapen i Österbotten)

Ett informationsmöte om ansökan om understöd för vattendragsrestaureringar ordnades 26.10.2021 kl. 13─15 som videomöte.

 

Program:

 • Allmän presentation av programmet för effektiverat vattenskydd (gruppchef Vincent Westberg, NTM-centralen i Södra Österbotten)
 • Steg för genomförande av ett restaureringsprojekt (vattenvårdsexpert Riku Palo, NTM-centralen i Södra Österbotten)
 • Lokala exempel på vattendragsrestaurering och behov av restaurering (planerare Ella Oksa, NTM-centralen i Södra Österbotten)
 • Praktiska tips inför ansökan och tidtabell för ansökan (vattenvårdsexpert Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten)
 • Slutdiskussion

Ansökningstid

Ansökan om understöd som beviljas år 2022 pågår 18.10 - 30.11.2021

En historiskt stor satsning har riktats till restaurering av vattendrag via Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Ansökan om understöd för år 2022 pågår 18.10.─30.11.2021. Med hjälp av bidragen understöds bland annat restaureringsprojekt som förbättrar status i eutrofa sjöar, havsvikar och strömmande vatten samt restaureringsprojekt som är viktiga för bevarandet av arter och mångfalden i vatten. Understöd kan sökas av exempelvis kommuner, registrerade föreningar, skifteslag, fiskeriområden, sammanslutningar enligt vattenlagen eller andra sammanslutningar.  Prövningsbaserat understöd kan beviljas bland annat för kostnader som uppstår av projektets planering, genomförande och förvaltning.  Vid bedömningen av projekt prioriteras bland annat följande:

 • Behovet av åtgärden har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården
 • Genomförandet eller planeringen av projektet kan inledas utan dröjsmål
 • Åtgärderna ger betydande social nytta och betjänar områdets invånare och rekreationsanvändare i så stor utsträckning som möjligt
 • Projektets övriga finansiering är säkrad
 • Projektets resultat och erfarenheter kan utnyttjas på andra objekt och vice versa
 • Projektförslaget innefattar en plan för uppföljning av konsekvenserna.

Mer information:

 • Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414
 • Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
 • Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
 • Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Länkar: