Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Programmet föt effektiverat vattenskydd, logo.

Understöd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas från effektiveringsprogrammet för vattenskydd

Understöd från effektiveringsprogrammet för vattenskydd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas under tiden 18.10.-30.11.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.

Syftet med understödet är att minska utsläppen av skadliga ämnen som rinner ut i vattendrag genom att förebygga och minimera avloppsöversvämningar. Understöd kan beviljas bland annat för ökat samarbete som syftar till att förebygga avloppsöversvämningar och minimera miljöskador i synnerhet och till projekten som utveckling av ny teknologi och pilotprojekt för kartläggning, rapportering, förebyggande och minskning av översvämningar.

Hanteringsmetoderna kan grovt indelas i åtgärder som förebygger översvämningar samt i åtgärder som minimerar miljöskador vid översvämningar. Det är viktigt att koncentrera sig på att förebygga översvämningar nu när nederbördsmängderna och störtregnen i Finland förutspås öka i takt med att klimatet blir varmare.

Hantering av stadsvatten och minskning av skadliga ämnen är en del av vattenskyddets effektiveringsprogram. Minskningen av skadliga ämnen omfattar tre prioriteringsområden: kommunala avloppsvatten i avloppsnätet, dagvatten och blandavlopp.

Med hjälp av det femåriga (2019–2023) programmet för effektiverat vattenskydd minskar man utsläppet av jord- och skogsbrukets näringsämnen i vattnen, restaurerar vattendrag samt förstärker experternas och aktörernas nätverk, minskar förekomsten av skadliga ämnen i stadsvatten, sanerar vrak som utgör ett hot för miljön i Östersjön och finansierar forskning och utvecklingsarbete.

Läs mer: 

Understöd kan sökas för hantering av avloppsöversvämningar, 18.10.2021 (sttinfo.fi)