Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Två människor installerar solpaneler på ett tak.

Tillståndsrådgivningen för förnybar energi ger råd om tillståndsärenden som hör samman med produktionen av förnybar energi - både elektroniskt och via telefon

Tillståndsrådgivningen för förnybar energi ger råd om tillståndsärenden som hör samman med produktionen av förnybar energi. Den riksomfattande rådgivningen har centraliserats till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Tillståndsfrågorna kan gälla till exempel uppvärmnings- eller elproduktionssystem i egnahemshus som använder sig av förnybar energi, förnybar energiproduktion vid jordbruksgårdar eller förnybar energiproduktion i stor, industriell skala. Produktionen av förnybar energi kan bestå av el, värme, avkylning, biogas, biodrivmedel eller flytande biobränsle. Källor för förnybar energi utgörs av bland annat solenergi, vattenkraft, vindkraft, träbaserad energi, energigrödor, bioenergi och värmepumpar.

En handbok har utarbetats i form av ett myndighetssamarbete över de tillståndsförfarande som behövs för produktionen av förnybar energi. Med hjälp av handboken kan man sätta sig in i vilka tillstånd och anmälningar som behövs och bereda de ansökningar som fordras.

I fortsättningen är det möjligt att sköta tillståndsärenden kring förnybar energi via elektronisk ärendehantering. Via den elektroniska tjänsten Tillstånd och tillsyn är det möjligt att sköta tillståndsärenden för förnybar energi på ett och samma ställe.

I fortsättningen finns det bindande tidsfrister för hur varaktigheten av tillstånds- och godkännandeförfaranden för kraftverk för förnybar energi, d.v.s. anläggningar som producerar elektricitet.Tidsfristen omfattar alla faser i tillståndsförfarandena.

Läs mer:

Råd för tillståndsärenden kring förnybar energi - både elektroniskt och via telefon, 30.6.2021 (sttinfo.fi)