Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Kohti vuotta 2021 ilmastotyössä: jatketaan hyvin alkanutta matkaa, mutta isommalla vaihteella (Pirkanmaa)

ELY-keskuksille vuosi 2020 merkitsi ilmastotyön osalta merkittävää aktivoitumista, mikä näyttää jatkuvan myös vuonna 2021. Työtä on tehty sekä yhteistyössä maakuntien muiden toimijoiden sekä kuntien kanssa, mutta myös hallinnon sisäistä tekemistä on kehitetty, jotta ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistettaisiin kaikessa virkatyössä.

Metsää kuvattuna maasta ylöspäin taivasta kohti.

Pirkanmaalla ilmastotyössä on ollut kaksi pääteemaa: ELY-keskusten ilmastotiekarttahanke sekä maakunnallinen ilmastotyö. Maakunnallisessa työssä on ollut käynnissä Canemure-hanke, jonka tiekartta valmistui joulukuussa 2020. Tiekarttatyön rinnalla Pirkanmaan ELY-keskuksen vetämässä Pirkanmaan ilmastofoorumissa on valmisteltu maakunnallista päästövähennyspolkua, jossa konkretisoidaan luvuiksi maakunnan tavoitteita sekä haetaan nimenomaan aluetason toimenpiteitä, joista koko maakunnan ilmastotyö ja -toimijat hyötyisivät.

- Pirkanmaalla on vuoden aikana ollut nähtävissä, että ilmastoteema puhututtaa ja poikkileikkaa eri tahoja. Pirkanmaan ilmastofoorumi on merkittävä kokoava ilmastoryhmä, ja vuoden aikana ilmasto on pulpahdellut yhä vahvemmin esiin monien tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, joista esimerkkejä ovat Metsäkeskus, Tampereen hiippakunta ja Pirkanmaan liitto. Yhteistyö Pirkanmaan kaikkien kuntien kanssa on ollut hyvää ja mm. kaavoituksessa on otettu tärkeitä askeleita eteenpäin niin hillinnän kuin sopeutumisenkin arvioinnissa, toteaa johtava asiantuntija Soili Ingelin Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

ELY-keskusten laaja asiantuntijuus voimavara myös ilmastotyössä

Virkatyön kehittämiseen keskittyvässä ELY-keskusten ilmastotiekarttahankkeessa on puolentoista vuoden ajan kartoitettu ELY-keskuksen virkatehtävien ilmastorajapintoja niin hillinnän kuin sopeutumisenkin osalta. Työssä on todettu, että ELY-keskuksia ohjaa tai ELY-keskukset toimeenpanevat noin 200 lakia ja asetusta, mistä seuraa myös suuri potentiaali positiivisen hiilikädenjäljen rakentamiselle.  

- Hankkeen tulokset on tarkoitettu valtakunnalliseen käyttöön ja syötteiksi kunkin alueen oman työn suuntaamista ajatellen, sekä myös tiedoksi ohjaaville tahoille siitä, missä asioissa ELY-keskusten ilmastovaikuttavuus on jo nyt hyvää ja missä on vielä runsaasti potentiaalia vaikuttavuuden lisäämiseen. Työn toteuttamisessa on ollut ensiarvoisen tärkeää, että tukena on ollut aktiivinen ELY-keskusten ilmastoverkosto, painottaa ilmastonmuutoksen hillinnän projektikoordinaattori Valeria Kerkkä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.  

Tiekarttahankkeen tulosten mukaan ELY-keskuksen ilmastorooli näyttäytyy erityisesti asiantuntijuuden kautta: asiantuntijuus liittyy virastolle ominaisiin sektoritehtäviin (esimerkiksi ympäristövaikutukset, yritysten kehittäminen, vesiasiat sekä liikennejärjestelmä), lainsäädännölliseen ja prosessien hallintaan liittyvään osaamiseen sekä kykyyn rakentaa ja välittää tietoa niin alueella kuin kansallisesti. Tiekarttahanke valmistuu vuoden 2021 keväällä.

Ilmastotyö on ollut aktiivista myös muissa ELY-keskuksissa ympäri maata

ELY-keskuksen sisällä tapahtuvaa kehittämistyötä on vuoden 2020 aikana tehty koko maassa runsain mitoin:

 • Ilmastotiimejä löytyy tai on vireillä jo kaikissa virastoissa. Pohjois-Savon, Hämeen ja Kainuun ELY-keskuksissa on jo aloitettu henkilöstön työpajoja ja tätä kautta oman työn ja tekemisen tarkastelua. 
   
 • Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen ELY-keskusten työssä korostuu vahva substanssiosaaminen kysymyksissä, jotka liittyvät selvästi ilmastoratkaisuihin: turvetuotanto, teollisuuslaitokset sekä tuulivoimahankkeet. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla on myös osaamista metsien ja peltojen vesienhallintaan liittyvissä kysymyksissä. 
   
 • Pirkanmaalla on laadittu ilmastokestävä kaavoitus (KILVA) -työkalu kuntien ja ELY-keskusten vapaaseen käyttöön, ymparisto.fi/KILVA. Lisäksi vireillä on hanke hiilineutraaleista vyöhykkeistä, jossa tarkastellaan erityyppisissä aluerakenteissa tarkoituksenmukaisimpia ilmastotoimenpiteitä. Myös Uudenmaan ELY-keskuksessa kehitetään kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointia.
   
 • Hiilineutraalien maakuntien työn tavoittelussa mukana ovat tällä hetkellä Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskukset.  
   
 • Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa ELY-keskus koordinoi maakunnallista ilmastofoorumia.
   
 • Pohjois-Savon koordinoimassa Hiilineutraali maakunta – Pohjois-Savo -hankkeessa on julkaistu hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivut.
   
 • Sopeutumista edistetään kokonaisuudessaan Pirkanmaan tiekarttahankkeen lisäksi mm. kaikkien alueiden tulvariskienhallintatyössä, Kainuun vieraslajikoordinaatiotyössä ja Pohjois-Karjalan bioindikaattorityössä. Lapin ELY-keskuksessa sopeutumistyötä tehdään yhteistyössä polaarialueella mm. arktisen neuvoston kautta ja INARin kanssa pitkän aikavälin ilmastovaikutuksia seuraamalla. Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa sopeudutaan esimerkiksi kuivuusriskien hallintaan keskittyvällä hankkeella. 
   
 • Sopeutuminen on ollut muka alueellisessa työssä esim. Lapissa, Hämeessä sekä Pohjois-Savossa, jossa asiaa kehitetään ilmastoturvallisuus-termin alla Savonia-ammattikorkeakoulun johdolla. https://hiilineutraalipohjoissavo.fi/ilmastoturvallisuudella-varautumista-ja-sopeutumista-saan-aari-ilmioihin/ 
  ​​​​​​​ 
 • YVA- ja SOVA-menettelyjen ilmastovaikutusten arviointi on kehittymässä kahdella rintamalla. Uudenmaan ELY-keskus kehittää arviointia käytännön työssä ja tarjoaa valtakunnallisesti tähän tukea, minkä lisäksi Ympäristöministeriö sekä Suomen ympäristökeskus ovat kehittäneet arviointien tekemiseen tukea omassa hankkeessaan. Pirkanmaan ELY-keskus on ollut mukana tässä hankkeessa.

Uuteen vuoteen tarvitaan uutta virtaa

Tulevana vuonna ilmastotyön keskiössä on koko ajan vahvemmin suunnitelmien toimeenpano. Tiekartan kehittämisehdotusten tulisi jalkautua osaksi muuta toiminnan suunnittelua ja maakunnallisen työn edelleen kirkastua toimenpiteiksi ja käytännössä näkyväksi tueksi eri toimijoille.

- Ilmastotyössä vahva, jaettu tahtotila on hyvä katalyytti, mutta reaktioon tarvitaan aina myös lähtöainetta, Ingelin ja Kerkkä painottavat.

 

Lisätietoja: 

 • Projektikoordinaattori Valeria Kerkkä
 • Johtava asiantuntija Soili Ingelin

Pirkanmaan ELY-keskus
​​​​​​​etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi