Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Det regionala transportstödet fortsätter åren 2020–2022

Statsrådet utfärdade den 30 december en förordning om regionalt transportstöd för åren 2020–2022. Innehållsmässigt förblir transportstödet i huvudsak oförändrat, om man jämför med den tidigare förordningen om transportstöd för 2018 och 2019.  Syftet med transportstödet är att sänka de extra kostnader som långa transportsträckor orsakar när det gäller företag i glest bebodda områden och därmed förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet i dessa områden.

Transportstöd kan beviljas för varutransporter i Finland, om produkten har tillverkats i landskapen Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax eller Södra Savolax eller i Saarijärvi-Viitasaari ekonomiska region.

Stödnivåerna för transportstödet förblir oförändrade. Transportstödet är ett statsunderstöd som beviljas efter prövning. I vissa fall kan det bli aktuellt att inte bevilja stöd, till exempel om det inte anses vara fråga om en egentlig bearbetad produkt eller om bearbetningsgraden inte anses vara tillräcklig, eller om beviljandet av stöd anses orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen.

Transportstödet är statligt stöd, och vid beviljandet av stödet ska Europeiska unionens regler för statligt stöd iakttas. Det beräknas att det sammanlagt finns ca 240 företag som kan få stöd. Besluten om transportstöd fattas av NTM-centralen i Norra Österbotten. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Läs mera: