Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Understöd för främjande av fiskerihushållningen kan sökas hos NMT-centralerna från och med 15.12.2020

Den regionala fiskerihushållningsmyndigheten på närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar specialunderstöd för regionala projekt som syftar till att främja fiskerihushållningen samt allmänna understöd för fiskeområdesverksamheten. Ansökningstiden för 2021 års understöd är 15.12.2020– 29.1.2021.

Specialunderstöd beviljas för regionala projekt som förbättrar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt kostnader för fiskeövervakning.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2021:

  • åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • främjande av intresset för fritidsfiske
  • fiskeövervakningen.

Läs mer: