Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

I workshopparna för kartläggning av kompetensbehovet presenterades och analyserades utvecklingen av arbetskraften i vårt område (Österbotten, Mellersta Österbotten)

MDI, konsultbyrå inom regionutveckling, har under hösten 2020 på beställning av NTM-centralen i Österbotten gjort en utredning av hurdan arbetskraft som behövs hos företagen på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten). Utredningen ska ge en bild av hurdan kompetens som företagen behöver på kort sikt samt om andra viktiga frågor som hänför sig till temat.


Arbetet med att kartlägga kompetensbehoven fortsatte med gemensamma workshoppar. I workshoppar presenterades och analyserades utvecklingen av arbetskraften i vårt område. I båda landskapen har man kunnat konstatera en betydande flyttningsförlust. Minskningen av den arbetsföra befolkningen under 2010-talet kan främst förklaras av ett internt        flyttningsunderskott, samtidigt som åldersstrukturen minskade den arbetsföra befolkningen i båda landskapen. Migrationen inom befolkningen med ett främmande språk som modersmål ökar betydligt särskilt i Österbotten, men strukturen för internationell migration är utmanande vad gäller sysselsättningen, och en betydande del av dem som har flyttat till området migrerar inom landet.


Trots minskningen i den arbetsföra befolkningen utvecklades den sysselsatta arbetskraften relativt kraftigt innan året, vilket särskilt kan förklaras av den ökade sysselsättningsgraden i de båda landskapen. Året 2020 ar haft en märkbar inverkan på sysselsättningssituationen i båda landskapen. Effekten är betydande speciellt i Österbotten, och återhämtningen kommer förmodligen att ta tid.


Enkäten, workshopparna och intervjuerna ska ge en övergripande bild av regionens situation och den presenteras under 2021. Resultaten kommer att användas inom såväl regionutvecklingen som utbildningstjänster, upphandlingar och inriktning av projektfinansiering.

Läs mer om länken nedan (Obs, tillgängligheten har inte beaktats):
​​​​​​​Utvecklingen av och prognosen för arbetskraften i landskapen inom området för NTM-centralen i Österbotten till år 2030


Ytterligare upplysningar:
NTM-centralen i Österbotten, Kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta, tel. 0295 028 646
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, sakkunnig Rasmus Aro, tel. 040 187 1027