Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Ansökan om stöd för vattentjänstverkens partnerskapsprojekt har öppnats

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en ansökan om stöd för finländska vattentjänstverks internationella partnerskapsprojekt. Det nya finansieringsinstrumentet ska i huvudsak bidra till hållbara vattentjänster genom internationella partnerskap och samtidigt hjälpa att uppnå de FN-mål för hållbar utveckling som handlar om att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Stödansökningarna ska lämnas in till NTM-centralen i Södra Savolax senast den 13 december 2019.

Stödet bidrar också till att genomföra Finlands internationella vattenstrategi (Finnish Water Way) och utvecklingsplanen för blå bioekonomi. Syftet med stödet är att uppmuntra finländska vattentjänstverk och vattensammanslutningar att delta i internationell verksamhet på en bredare front. Möjligheten till internationellt samarbete antas också öka anläggningarnas attraktionskraft som arbetsgivare och därigenom förbättra anläggningarnas verksamhetsbetingelser även mer allmänt.

De projekt som kommer att få stöd ska stärka partnernas förmåga att producera hållbara och säkra vattentjänster. Stöd avsätts i synnerhet för åtgärder som främjar nya verksamhetsmodeller och skapar nya smarta och hållbara lösningar för att förbättra vattentjänsterna. Genom projekten kan man därtill identifiera olika investeringsbehov. Då kan partnerskapen också fungera som plattformar för finländska företags exportprojekt. För pilotförsöket med det nya finansieringsinstrumentet har reserverats sammanlagt 400 000 euro för åren 2020–2021.

Läs mera:

Jord- och skogsbruksministeriets och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma pressmeddelande 16.10.2019

 

 


Regional information