Navigeringsmeny
Nyheter 2019

MORE-projektet karterade naturliga källor i moränjord (landskapen i Österbotten)

Projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord (MORE-projektet) karterade punkter där grundvattnet som faller ut innehåller naturliga bakgrundskoncentrationer och således representerar grundvatten i moränjord.

Karteringen utfördes på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde på basis av analyser av geografisk information. Projektet finansierades av miljöministeriet. Projektet inleddes i augusti 2018 och avslutades i maj 2019. Projektet fungerar som riksomfattande pilot.

Med avsikt på vattenvården är det mycket viktigt att reda ut bakgrundskoncentrationerna i grundvatten i moränjord, eftersom morän är den överlägset vanligaste jordarten i Finland. Grundvatten som bildas i moränområden och faller ut i vattendragen påverkar vattenstatus på ett avgörande sätt via diffusbelastning. Tillförlitligare information om de verkliga bakgrundskoncentrationerna i grundvatten preciserar möjligheterna att bedöma effekterna av den naturliga urlakningen och diffusbelastningen.

Projektets viktigaste resultat

I analyserna av geografisk information framträdde punkter där grundvatten faller ut, vilka först granskades som skrivbordsgranskning. Efter detta gjordes terrängbesök till potentiella objekt. Under terrängbesöken fastställdes bl.a. antalet objekt och omfattningen av mänsklig verksamhet i deras avrinningsområden. Tre objekt, som bäst representerar naturlig bakgrundkoncentration i grundvatten, infördes i det riksomfattande nätverket för uppföljning av grundvattnets kvalitet. Dessutom utförs ytterligare terrängarbete på en del av de valda objekten i syfte att ta reda på hur representativa de är som eventuella riksomfattande kontrollstationer.

I de flesta terrängobjektens närmiljöer och avrinningsområden påverkar i synnerhet skogsbruket grundvattnets egenskaper. En del av de granskade objekten var förstörda, utbyggda eller felmärkta i materialet. De flesta av avrinningsområdena för objekt där grundvatten faller ut har bearbetats så kraftigt att grundvattnet som faller ut i dem inte kan anses representera naturlig bakgrundskoncentration.

Källan Villineva i Perho, källan Pohjaniemi i Laihela och källan Ojennuskangas i Kauhajoki tillfördes som nya riksomfattande stationer för uppföljning av grundvattnet. Provtagningen på objektet i Perho inleds våren 2019, medan den påbörjas på objekten i Kauhajoki och Laihela hösten 2019.

Till en början tas prover direkt ur källan två gånger per år. Utöver dessa tillförs i Etseri också en station för den riksomfattande uppföljningen av grundvattnet. På objekten i Etseri görs ännu ytterligare terrängarbete för att välja ut bästa objekt av alla förslag. I Toholampi och Perho utförs noggrannare terrängarbete på två objekt för att ta reda på objektens representativitet som riksomfattande uppföljningsstationer.


Regional information