Navigeringsmeny
Nyheter 2019

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I nätverken kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, företag och organisationer. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 31 december 2019.

Genom nätverksprojekt som samordnar skyddet, vården och den övriga användningen av skogarna främjas målen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO) samt genomförandet av planen i ekonomiskogar. Ministerierna kan årligen använda sammanlagt ca 150 000 euro för nätverksprojekt. År 2020 ska startas 1-3 projekt som också finansieras åren 2021 - 2022 om statsbudgeten kommer att innehålla anslag för detta ändamål.

Läs mera:

Miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 15.10.2019

 


Regional information