Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Ilmoitusmenettely osaksi liikenteen lupakäytäntöjä (Pirkanmaa)


Kesän aikana voimaan astuvan uuden maantielain tavoitteena on sujuvoittaa liikenteen lupaprosessia lisäämällä ilmoitusmenettelyn käyttöä tienvarsimainosten ja -ilmoitusten asettamisessa sekä sähkö- ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle.

Tienvarsimainonta ja -ilmoittelu

Maantielain muutoksen myötä maantien käyttäjille kohdistetun mainonnan lupakäytäntö muuttuu ilmoitusmenettelyksi ja tietyissä tapauksissa tilapäinen ilmoittelu on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.

Mainoksille ja ilmoituksille asetetut vaatimukset eivät muutu. Mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, ettei se vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa. Lisäksi mainoksen tai ilmoituksen tulee sopeutua ympäristöön.

Mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta tehdään tienpitoviranomaiselle, eli ELY-keskukselle, ilmoitus. Jos mainokselle tai ilmoitukselle maantielaissa asetetut ehdot eivät täyty, ELY-keskus tekee ilmoituksesta kielteisen päätöksen tai määrää mainoksen tai ilmoituksen asettamiselle ehtoja 30 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Mainosta tai ilmoitusta ei saa asettaa ennen määräajan umpeutumista, ellei ELY-keskus sitä päätöksessään salli.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa tilapäistä ilmoittelua. Ilmoitusvelvollisuus ei koske myöskään rakennuksessa tai sen läheisyydessä tapahtuvaa ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai siellä myytäviä tuotteita.

Sähkö- ja telekaapeleiden sijoittaminen

Johtojen, kaapeleiden ja putkien sijoittaminen tiealueelle on luvanvaraista. Maantielain uudistuksella sallitaan tiettyjen johtojen ja kaapeleiden sijoittaminen tiealueelle kevennetysti ilmoitusmenettelyllä. Kyseeseen tulevat pienimuotoiset vähäriskisiksi arvioitavat työt, kuten alitukset, kaapelijatkokset, maantien ylitykset ilmajohdoilla sekä joissain tapauksissa lyhyet tien pituussuuntaiset kaapeloinnit. Näissäkin kohteissa sijoituslupaa voidaan hakea myös tavallisella sijoituslupamenettelyllä.

Ilmoitusmenettelyssä kaapeleiden sijoittamisesta tehdään ELY-keskukselle ilmoitus, jonka liitteinä toimitetaan vastaavat esiselvitykset kuin sijoituslupahakemuksissa. Esiselvityksillä suunnittelija varmistaa kohteen soveltuvuuden ilmoitusmenettelyyn. Korkean riskin alueille, kuten pohjavedensuojausalueelle tai moottoriliikennetielle, ei sovelleta ilmoitusmenettelyä.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 21 päivää ennen toimenpiteen suunniteltua aloituspäivää. Jos kohde ei sovellu ilmoitusmenettelyn piiriin tai ilmoitus on puutteellinen, ELY-keskus tekee kielteisen päätöksen 21 päivän määräajassa. Muussa tapauksessa ilmoitus tulee voimaan määräajan täytyttyä automaattisesti. Esimerkiksi liikenteenohjaussuunnitelman puuttuminen on este ilmoituksen voimaantulolle.

Lisätietoa maantielain muutoksesta:

Hallituksen esitys maantielain muuttamisesta 49/2016


Regional information