Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Understöden för vård av byggnadsarvet år 2016 har beviljats i Närings-, trafik- och miljöcentralens område (NTM-centralen i Södra Österbotten)

För år 2016 anvisade miljöministeriet sammanlagt 850 000 € i prövningsbaserade anslag för vård av byggnadsarvet. I fördelningen av anslagen till varje NTM-central betonades avvikande från tidigare år de ansökta reparationsbidragens uppskattade totalvärde i euro i stället för antalet restaureringsobjekt. Trots att ändringen påverkade fördelningen av understöden hos vissa NTM-centraler på ett betydande sätt, kunde vi hålla vår egen andel på 83 000 €, vilket är samma nivå som tidigare år.

Till NTM-centralen i Södra Österbotten inlämnades sammanlagt 62 ansökningar om understöd. Geografiskt fördelas objekten ganska jämnt i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Av ansökningarna gällde 20 sådana objekt som ligger i värdefulla kulturmiljöer av riksintresse (RKY-områden) och 10 ansökningar berörde objekt i värdefulla landskapsområden av riksintresse. Ansökningarna behandlades i samarbetsgruppen för vården av kulturmiljön, som utvärderade ansökningarna och reparationsobjekten utgående från deras kulturhistoriska värde, reparationsbehov, typiskhet, sällsynthet samt ansökningarnas innehåll och kvalitet. Utgående från bedömningen beviljades reparationsunderstöd för 31 objekt och tre objekt föreslog beviljas Museiverkets restaureringsbidrag. Beslut om dessa kommer senare under våren.

Understöd för vård av byggnadsarvet kan beviljas både för reparation av byggnaden och för vård och återställande av kulturmiljön. Utöver egentliga bostadshus omfattade understödobjekten i år bl.a. produktionsbyggnader inom jordbruket, en kvarn och en jordkällare. Vårdunderstöden avviker från typiska stadsbidrag såtillvida att understödet omfattar utöver arbete som görs av utomstående även material- och anläggningskostnader i eget arbete eller talkoarbete. Förhoppningen är att detta ska öka omsorgen, kunskapen och kunnandet om den egna kulturmiljön samtidigt som det ger möjlighet till måttligt omfattande restaureringsarbeten med hjälp av det begränsade understödsbeloppet.  


Understödsobjektet Rasmus stenladugård, foto Pirkko Järvelä.


Regional information