Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralen i Nyland påverkar kommunernas planering genom samarbete, styrning och underhandlingar  (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralerna styr kommunerna i planeringen och markanvändningen. Det huvudsakliga sättet att påverka den kommunala planläggningen är styrning i förväg. NTM-centralen i Nyland är i kontinuerlig och intim kontakt med kommunerna i sin region. Som sista utväg kan man anföra besvär över planeringen och då är orsaken alltid den att markanvändnings- och bygglagen inte har följts.

Markanvändnings- och bygglagen (MBL) trädde i kraft år 2000. Efter det har NTM-centralen och före detta Nylands miljöcentral anfört sammanlagt 56 besvär över planer. Av dessa har 25 gällt detaljplaner, 8 generalplaner och 23 stranddetaljplaner. I Nyland har cirka 4000 planer godkänts sedan år 2000. Sålunda har besvären som NMT-centralen i Nyland anfört berört endast ca 1,4 procent av planerna som godkänts i Nylandsregionen.

Orsaken till besvären har typiskt varit konflikten mellan regionens helhet och systemet för planering i markanvändnings- och bygglagen: en plan på högre nivå eller de riksomfattande målen för områdesanvändningen har inte i tillräckligt hög grad styrt planeringen. Detta innebär att generalplanerna inte har följt landskapsplanen eller detaljplanerna inte generalplanen. Den innehållsmässiga orsaken till besvären har gällt bland annat splittringen av samhällsstrukturen, dimensioneringen av detaljhandelns stora enheter, bristerna i samordningen av trafiksystemet och markanvändningen, naturskyddet, byggnadsskyddet, byggvolymen och dess placering på strandområden, försummelser i bullerskyddet, säkringen av luftens kvalitet och andra hälsorelaterade omständigheter.

 

Ytterligare information:

Aimo Huhdanmäki
NTM-centralen i Nyland, Styrning av den byggda miljön
aimo.huhdanmaki(a)ely-keskus.fi
tfn 02950 21037

 


Regional information