Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Tjänsten som direktör för NTM-centralens ansvarsområde för näringar, arbetskraft och kompetens ledigförklaras

Tjänsten som direktör för NTM-centralens ansvarsområde för näringar, arbetskraft och kompetens ledigförklaras vid NTM-centralerna i Mellersta Finland, Satakunta och Birkaland

Ansökningarna som riktas till arbets- och näringsministeriet ska vara inlämnade till statens elektroniska rekryteringstjänst senast 3.11.2015 före kl. 16.15.

Vid behov kan ansökningarna också lämnas in skriftligen till arbets- och näringsministeriets registratorskontor, postadress PB 32, 00023 Statsrådet (besöksadress: Alexandersgatan 4, Helsingfors). I detta fall ska matrikelutdrag eller betygskopior bifogas till ansökningarna.

Tjänsten är gemensam för vederbörande NTM-central och tjänsterna besätts för högst 5 år enligt följande:

  • Mellersta Finland så snabbt som möjligt/från och med 1.1.2016 (ID 32-195-2015)
  • Satakunta från och med 1.1.2016 (ID 32-198-2015)
  • Birkaland från och med 1.5.2016 (ID 32-196-2015)

Direktören för ansvarsområdet leder ansvarsområdet och svarar särskilt för uppnåendet av de resultatmål som har överenskommits med de styrande ministerierna och ämbetsverken inom centralförvaltningen.
Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, ledarerfarenhet och förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten. Av direktören förutsätts dessutom de språkkunskaper i de inhemska språken som krävs av statstjänstemän. Övriga språkkunskaper betraktas som merit.
För att direktörstjänsten ska kunna skötas med framgång förutsätts dessutom god kommunikationsförmåga, samarbetsförmåga och förmåga att leda förändring.
Den som utnämns till tjänsten som direktör har möjlighet att efter utnämningen även anmäla sig som sökande när uppgiften som överdirektör ledigförklaras vid den närings, trafik- och miljöcentral vid vilken han eller hon har utnämnts till ansvarsområdesdirektör.
Om lönen för tjänsten avtalas särskilt. En säkerhetsutredning över de sökande som är på förslag till tjänsten kan göras med de sökandes samtycke.

Ytterligare upplysningar ges av:

  • Avdelningschef Taina Susiluoto tfn 029 5060 400, arbets- och näringsministeriet
  • Industrirådet Marja-Riitta Pihlman, tfn 029 5049 208, arbets- och näringsministeriet

NTM-centralerna utvecklar och stödjer en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd inom sina områden i samarbete med andra aktörer. Verksamheten påverkar områdenas livskraft, näringslivets framgångsfaktorer och människornas välfärd. Centralerna lyder under arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. NTM-centralernas kunder är de personer, företag och samfund som bor, verkar och rör sig i området - alla som antingen direkt eller indirekt påverkas av centralernas verksamhet och tjänster. Kundernas behov utgör utgångspunkten för centralernas verksamhet.

Centralerna styrs utöver arbets- och näringsministeriet också av miljöministeriet, kommunikationsministeriet / Trafikverket, jord- och skogsbruksministeriet / Landsbygdsverket / Livsmedelssäkerhetsverket, undervisnings- och kulturministeriet samt inrikesministeriet.


Regional information