Nyetableringsstöd

Avsikten med nyetableringsstödet är att snabbare få fram nya, framgångsrika och växande företaginom branscher i utveckling. Nyetableringsstöd beviljas inte för enbart produktutvecklingsprojekt,eftersom företaget ska inleda affärsverksamheten under den tid som nyetableringsstödet beviljasför. I nyetableringsstöd kan beviljas 5 000–35 000 euro för inledande av ny företagsverksamheteller 2000–10 000 euro för försök som gäller en produkt eller tjänst som hänför sig till ny affärsverksamhet.

Nyetableringsstöd kan beviljas:

 • Till blivande företagare för grundande av detförsta företaget
 • Till inledande av ny företagsverksamhet vid ettjordbruksföretag
 • Till ett redan verksamt företag för inledande avhelt ny affärsverksamhet (ny bransch)
 • Till företag för försök som gäller ny verksamhet

För att stödet ska kunna beviljas måste sökanden ochprojektet uppfylla de allmänna villkor som föreskrivs ilagstiftningen, bl.a. ska den verksamhet som stöds geåtminstone en person huvudsaklig utkomst. En förutsättning för att nyetableringsstöd för företagska beviljas är att enaffärsplan uppvisas. Affärsplanen ska innehålla en åtgärdsplan.

Nyetableringsstöd kan inte beviljas:

 • För jordbruk
 • För skogsbruk
 • För första gradens förädling avjordbruksprodukter
 • På stadsområden (Du kan kontrollera ditt företags läge via följande länk Webbtjänsten Arcgis. webbtjänsten öppnas automatiskt i den nyaste  klassificeringen av stads- och landsbygdsområden från 2018. Under övergångsperioden grundar sig klassificeringen ännu på den gamla klassificeringen från 2010. För att byta till denna klickar du på: Detaljer -> Innehåll -> Byt till "Klassificeringen av stads- och landsbygdsområden.)

Hinder för beviljandet av stödet för ett företag är ett färsktbeslutom startpeng (efter 1.1.2013) el  lerstartstöd tillunga jordbrukare, om förbindelseperioden ännu pågår.

Åtgärdsplan

I åtgärdsplanen specificeras sådana åtgärder jämte kostnadsförslag som ingår i affärsplanen och som föreslås bli genomförda med hjälp av nyetableringsstödet. Åtgärderna ska vara genomförbara och kostnaderna för dem skäliga. Det understöd som beviljas kan vara högst så stort som kostnadsförslaget för de godkända åtgärderna, men understödsbeloppets storlek sätts i förhållande till företagets mål.

Tillväxt- och internationaliseringsplaner och uppkomstav nya arbetsplatser höjer understödsbeloppet, medan blygsamma utvecklingsplaner sänker det.I åtgärdsplanen ska också uppges inom vilken tidtabell man strävar efter att genomföra åtgärderna. Utifrån denskrivs i stödbeslutet in de skeden på basis av vilka betalning av stödposterna kan sökas. Stöd beviljas inte för enbartsedvanliga kostnader för etablering av affärsverksamhet. Det ska också alltid ingå experttjänster och sparrning un-der de första åren av företagsverksamheten.

Kostnader som lämpar sig för stödet

1) anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter

2) tillfällig hyra av produktionsenheter, maskiner ochanordningar, när produktionsenheterna eller maskinerbehövs för provtillverkning, pilotprojekt och dylikautvecklingsåtgärder

3) övriga behövliga åtgärder vid grundande av ett nyttföretag, t.ex.-mindre anskaffningar av anläggningstillgångarmax 2500 €-nödvändiga och skäliga resekostnader fördeltagande i mässor eller motsvarandeevenemang

Kostnader som inte lämpar sig för stödet

 • Aktie- eller rörelsekapital för grundande avföretageinvesteringar
 • Företagets sedvanliga löpande kostnader
 • Personalkostnader som hänför sig tillföretagets sedvanliga verksamhet

Ytterligare information om nyetableringsstödet:

 • Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, 0295 021 178
 • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, 0295 021 115
 • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, 0295 021 091

Utbetalning av nyetableringsstödet

De åtgärder som stöds ska genomföras inom två – tre år från att stödet  beviljades. Den första posten av ett nyeta-bleringsstöd kan betalas när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut och företaget har grundats och i en-lighet med gällande bestämmelser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i för-skottsuppbördsregistret.

Den andra posten av nyetableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stöd-beslutet godkända åtgärderna enligt åtgärdsplanen har genomförts, om det inte är fråga om den sista betalningspos-ten. Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärderna enligt den godkända åtgärdsplanenhar genomförts.

 • Ytterligare information om utbetalning av nyetableringsstödet: maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

Ytterligare information om landsbygdsprogrammet:

 

​​​​​​​

ESR logoLandsbygd logo​​​​​​​

​​​​​​​