Landsbygdsprogrammets företagsstöd

Företagsstödet som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är behovsprövat. Syftet med stödet är att främja landsbygdsområdenas utveckling, sysselsättning och företagens konkurrenskraft. För finansiering väljs sådana åtgärder som främjar uppnåendet av målen för landsbygdsprogrammet, den regionala utvecklingsplanen för landsbygden eller de lokala strategierna.

Ett villkor för beviljande av stöd är att företaget har förutsättningar för kontinuerlig lönsam verksamhet. Den åtgärd som finansieras ska också vara betydande för företaget: Den ska ha en väsentlig inverkan på grundandet, tillväxten eller utvecklingen av företaget. Utöver de ekonomiska effekterna bedöms betydelsen bl.a. utifrån resultaten av och kostnaderna för åtgärden. När företagsstöd beviljas beaktas också det befintliga utbudet och företagens konkurrensförutsättningar inom branschen och regionen. Ett företag som är verksamt på den lokala marknaden kan beviljas stöd endast om det med sina produkter eller tjänster ersätter tjänster eller produkter som anskaffas utanför området - eller kompletterar ett sådant regionalt utbud som redan verksamma företag inte skäligen kan svara på. Den verksamhet som stöds ska ge den huvudsakliga utkomsten till åtminstone en företagare eller arbetstagare som är verksam i företaget.

Företagets läge

NTM-centralen i Nyland och regionens Leader-grupper har tillsammans definierat ett stödberättigande område där det är möjligt att bevilja företagsstöd för landsbygdsprogrammet. Kartor över de centrumområden som inte omfattas av det stödberättigade området finns på sidan Nylandsbygd.fi.  När företagsstöd beviljas beaktas dessutom företagets placering enligt klassificeringen av stads- och landsbygdsområden (SYKE, 2010).  Företag på landsbygdsområden prioriteras.

Investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för materiella eller immateriella investeringar i ett nystartat eller verksamt företag. Stöd under 2000 euro beviljas inte. Stödbeloppet bestäms på basis av företagets storlek och den verksamhet som stöds:

Investeringsstödet är i regel 20 procent av de godkända kostnaderna, men för företag som befinner sig på en ö utan vägförbindelse eller förädlar jordbruksprodukter kan stödprocenten vara högre.


Med en genomförbarhetsstudie av investeringen är det möjligt att utreda bl.a. de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för genomförandet av investeringen. Stöd kan i huvudsak beviljas för anskaffning av utomstående experttjänster till ett belopp av 40-50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Nyetableringsstöd för företag

Syftet med nyetableringsstödet är att snabbare åstadkomma nya, framgångsrika, växande företag för branscher i utveckling. Nyetableringsstöd beviljas i första hand nystartade företag, men stöd kan också beviljas ett verksamt företag för att starta en helt ny affärsverksamhet (ny bransch). Det beviljas företag vars kostnader i etableringsskedet till en betydande del består av sakkunnig- eller rådgivningstjänster som behövs för att starta och utveckla affärsverksamheten eller t.ex. anskaffning av anläggningstillgångar. Nyetableringsstöd beviljas endast företag som är belägna på landsbygden. Företagsverksamhet inom jord- och skogsbruk har dock lämnats utanför stödformen i fråga. Nyetableringsstöd kan beviljas till ett belopp av 5 000–35 000 euro.

Dessutom kan ett företag som är verksamt på landsbygden ansöka om stöd för att testa en produkt eller tjänst som har att göra med den nya verksamheten. Stöd för sådana åtgärder kan beviljas till ett belopp av 2000–10 000 euro.

I företagsgruppens utvecklingsprojekt kan 3-10 företag utveckla sin verksamhet tillsammans med 75 % understöd. Administratören kan till exempel vara en utvecklingsorganisation som ansöker om stöd och sköter hela projektadministrationen. De deltagande företagen får nytta av utvecklingstjänsterna, inte i pengar, och de slipper helt och hållet det arbete som projektförvaltningen kräver. Företagen förbinder sig att till administratören betala 25 % av den graderade totalkostnaden som en privat finansieringsandel. Administratören skaffar eller producerar de bästa gemensamma och företagsspecifika utvecklingstjänsterna. Eftersom över 50 % av stödet beviljas ska upphandlingsförfarande iakttas vid tjänsteupphandling.

Utbetalning av företagsstöd

Ansökan om utbetalning görs i efterhand mot slutgiltiga och verifierbara kostnader som godkänts i stödbeslutet. Sökanden ska uppvisa handlingar som intygar kostnaderna. Stödet kan betalas i rater. Ansökan om utbetalning av den sista raten ska göras inom 4 månader efter att tidsfristen för genomförandet av åtgärden har löpt ut.

Mer information:

NTM-centralen i Nyland

 • Tony Lassas, tony.lassas@ely-keskus.fi, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, juha-pekka.nikkola@ely-keskus.fi, 0295 021 115
 • Siina Viskari, siina.viskari@ely-keskus.fi, puh. 0295 021 178
 • Leena Pesonen, leena.pesonen@ely-keskus.fi, 0295 021 216 (utbetalning av stöd)
 • Taina Rönnblad, taina.ronnblad@ely-keskus.fi, 0295016 264 (utbetalning av stöd)
 • Markku Kuusinen, markku.kuusinen@ely-keskus.fi, 0295 021 087 (anvisningar och föreskrifter för byggande)

Utbetalning av företagsstöd

NTM-centralen i Nyland behandlar ansökningarna om utbetalning av företagsstöd.

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

 • Eeva Hammar, 0295 021 071
 • Katariina Exell, 0295 021 330
 • Leena-Maria Pesonen, 0295 021 216
 • Taina Rönnblad, 0295 016 264

Leader-grupperna i Nyland

 • Pomoväst rf, mail(at)pomovast.fi
 • Kehittämisyhdistys SILMU ry, silmu(at)silmu.info
 • Ykkösakseli ry, toimisto(at)ykkosakseli.fi
 • Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, emo(at)emory.fi

Länk till Livsmedelsverkets webbplats för elektronisk ansökan