Bilagor till ansökan - Startbidrag för unga jordbrukare

Bilagor startbidrag för unga jordbrukare

Till ansökan om startbidrag för unga jordbrukare bifogas följande handlingar för att förutsättningarna för beviljande av stöd ska kunna utvärderas:

 1. Utkast till köpebrev, arrendeavtal eller annan motsvarande åtkomsthandling
 2. Affärsplan på blankett 3430 och tillhörande ekonomiska kalkyler
 3. Bankens kreditlöfte på blankett 3311
 4. Beskattningsuppgifter:
 • Kopia av den sökandes och avträdarens skatteblankett 2 (skattedeklaration för jordbruket) av den senast inlämnade skattedeklarationen innan ansökan anhängiggjordes
 • Kopia av sökandens senaste beskattningsbeslut
 • Kopia av de skatteblanketter med vilka sökanden har anmält sin näringsinkomst till skattemyndigheten året innan ansökan anhängiggjordes
 • Tillförlitlig utredning om inkomstförändringar, om de har förändrats väsentligt eller kommer att ändras från inkomsterna enligt verkställd beskattning. Om de nämnda ändringarna grundar sig på ändringar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska arbetsgivarens intyg lämnas in.

5. Skol- eller examensintyg samt skriftlig utredning om arbetsintyg och arbetsintyg av betydelse för företagsverksamheten

6. Kopior av anbud som hänför sig till maskiner, anordningar och djur som anskaffas inom ett år från stödbeslutet eller annan utredning om lösöre som anskaffas

7. Om sökanden är en sammanslutning bifogas även följande till ansökan:

 • Resultaträkning och balansräkning
 • Handelsregisterutdrag för den som ansöker om stöd och för den juridiska personens del sammanslutningens stadgar, om sökanden är ett företag som antecknats i handelsregistret
 • I fråga om ett annat privat eller offentligt samfund en utredning om namnteckningsrätten och underskrift av en delägare som står under bestämmande inflytande

Affärsverksamhetsplanens blanketter och bilagor

Affärsplanen görs upp på blankett 3430 eller på annat sätt enligt blankettens innehållsmodell. Affärsplanen är samtidigt en utvecklingsplan för den sökandes gårdsbruksenhet och den innehåller ekonomiska kalkyler för den gårdsbruksenhet som är föremål för stödet.

Affärsplanen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 1. Utredning om den som ansöker om stöd
  • Ålder
  • Sökandens yrkesskicklighet eller åtgärder för uppfyllande av yrkesskickligheten
  • Den sökandes stadigvarande bostad och eventuell arbetsplats för den som får inkomster utanför lokalen
 2. Om gårdens utgångsläge:
  • Företagets basuppgifter och utredning om besittningen av gården eller samfundet
  • Personer som bedriver verksamheten och verksamhetens sysselsättningsgrad
  • Gårdens produktionsbyggnader, maskiner, jordbruksmark och övriga resurser samt deras användning och lämplighet för den verksamhet som stöds
  • Odlingsarealer och skördemängder inom växtproduktion
  • Husdjursproduktionens djurantal och produktionsantal
  • Huvudmarknadskanaler för huvudprodukter
  • Motsvarande uppgifter om skogsbruk och annan företagsverksamhet som avses i a-f
 3. Uppgifter om den åtgärd som stöds
 4. Uppgifter om utvecklingen av gårdens verksamhet (inklusive utvecklingsskeden och nödvändiga åtgärder) och målen för utvecklingen och utvärderingen av utvecklingen av verksamheten samt möjligheterna att marknadsföra huvudprodukterna
 5. Resultat- och balansräkningar för gården där avskrivningarna och balansvärdena har beräknats på det sätt som föreskrivs i 9 § i statsrådets förordning (240/2015) samt nyckeltal som baserar sig på dessa och som innehåller minst lönsamhetskoefficienten, företagarinkomsten och soliditetsgraden.
 6. En likviditetsplan för hela gården, där man utöver inkomsterna från jordbruket också beaktar sökandens inkomster från annat än jordbruk
 7. Utredning med nödvändiga kalkyler över sökandens årliga totalinkomster
 8. Uppgifter om andra omständigheter som är nödvändiga för genomförandet av åtgärden samt om konsekvenserna för produktionsförhållandena på gården med tanke på arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller främjandet av miljöns tillstånd

Granskningsperioden för beräkningarna i punkterna 5–7 ska gälla det år som föregår ansökningsåret, ansökningsåret samt de räkenskapsperioder som följer på minst sex ansökningsår eller, om jordbruket inleds efter att stödet beviljats, minst startåret och de fem följande räkenskapsperioderna. Kalkylerna och utredningarna ska basera sig på bokföringsuppgifter för de två räkenskapsperioder som föregår ansökan eller på någon annan tillförlitlig utredning. Den som gör upp kalkylerna ska presentera grunderna för de prognoser som använts och källmaterialet. I planen för betalningsberedskap ska start- och investeringsstöd som beviljas som understöd intäktsföras under de år då understöden sannolikt betalas ut.

Riskbedömningen ska göras om kostnaderna för nybyggnads- eller utvidgningsinvesteringarna överstiger 100 000 euro.

​​​​​​​