Navigeringsmeny

Stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner    

Status på ansökningarna och det ansökta beloppet

Förfarandet för ansökan om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner har avslutats. Stöd kunde sökas under perioden 8.2.2022–22.3.2022. Totalt inkom 390 ansökningar om skrotningsstöd.

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner väckte stort intresse bland företag som avvecklar sin torvproduktion, och det anslag som reserverats för stödet har nu använts till fullt belopp.  Ett överföringsanslag på totalt 29 110 000 euro hade reserverats i statsbudgeten för stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner.

Ansökningar som lämnats in innan ansökningsförfarandet avslutades tas upp för behandling på normalt sätt. Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in. Behandling av en ansökan förutsätter att ansökan bifogats ett sådant skrotningsintyg som är ett villkor för beviljande av stöd, och dessutom eventuella dokument som visar när maskinerna anskaffats.

Stödet för skrotning av torvproduktionsmaskiner var en del av Arbets- och näringsministeriets nationella stödmodell för företag som drabbats av den snabba avvecklingen av torvproduktionen. Statsrådets förordning om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2024 godkändes i statsrådets behandling 27.1.2022. NTM-centralen i Norra Österbotten ansvarar för handläggningen av ansökningarna.

Statsrådets förordning om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2024 (finlex.fi)

Råd och hjälp från en sakkunnig från och med 31.1.2022

 • Råd om ansökan och stödens innehåll:
  Finansiering av små och medelstora företag vardagar kl. 9–15, tfn 0295 024 800. 
 • Rådgivning om användningen av regionförvaltningens e-tjänst:
  Företags-Finlands telefontjänst vardagar kl. 9–16.15, tfn 0295 020 500. 

Stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner: vanliga frågor (pdf)

Ansökningsprocessen

Förfarandet för ansökan om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner har avslutats. Stöd kunde sökas under perioden 8.2.2022–22.3.2022. Följande paragrafer gäller för företag som har sökt stöd medan ansökan var öppen.

Stödets syfte

Stödet är avsett för skrotning av fungerande torvproduktionsmaskiner.

Vilka företag kan få stöd?

Stöd kan sökas av alla företag och sammanslutningar som har ett FO-nummer och som äger sådana torvproduktionsmaskiner som nämns i förordningen.
 
Företag som är verksamma inom primärproduktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorn omfattas av det följande särskilda villkoret:  
 
En stödmottagare inom primärproduktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller inom fiskeri- och vattenbrukssektorn ska åtskilja stöd som anknyter till torvproduktion från primärproduktion, bearbetning eller saluföring av jordbruksprodukter eller fiske och vattenbruk, antingen genom bokföring eller genom anteckningar (Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet 563/2017). Anteckningarna ska baseras på verifikationer som anknyter till stödet, och verifikationerna ska numreras i enlighet med anteckningarna. Anteckningarna, bokföringen och verifikationerna ska sparas i tio år från utbetalningen av stödet.

För vilka torvproduktionsmaskiner är det möjligt att få stöd?

Stöd kan beviljas för skrotade mekaniska samlarvagnar, sugvagnar, fräsar, vändare, strängläggare, lastare med transportband, dikesfräsar, utjämningsskruvar, markberedningsfräsar, aggregat för sladdning av torvmark, maskiner för upptagning av stycketorv, torvvagnar, tankvagnar och pumpstationer.

Hur mycket skrotningsstöd kan man få?

Stödet beviljas torvproduktionsmaskiner som nämns i bilagan till förordningen enligt deras stödnivå som bestämts för dem utifrån deras anskaffningstidpunkt. Om det inte är möjligt att påvisa maskinens anskaffningstidpunkt, beviljas stödet i enlighet med stödnivå 4 i bilagan. Stödet för egentillverkade maskiner bestäms enligt stödnivå 4 i bilagan.
 
De exakta priserna meddelas i statsrådets förordning. Stödets totala belopp begränsas dock av tillämpningen av den s.k. de minimis-stödmodellen, dvs. EU:s modell för stöd av mindre betydelse, enligt vilken stödets maximibelopp är 200 000 euro under beaktande av övriga de minimis-stöd under det innevarande och de två föregående skatteåren. I enlighet med de minimis-förordningen övervakas den företagsspecifika övre gränsen på 200 000 euro på det så kallade ett enda företags nivån. Stöd som beviljas företag som tillhör samma koncern eller bestämmanderätt räknas samman.

I praktiken kan den som ansöker om stöd beviljas stöd om högst 200 000 euro, även om fler stödberättigande torvproduktionsmaskiner och -utrustningar skrotats och stödet utan den nämnda begränsningen kalkylmässigt skulle vara större. Stödbeloppet kan också vara mindre än 200 000 euro beroende på företagets återstående de minimis-kvot, som direkt påverkas av tidigare erhållna de minimis-stöd.

Mer information om de minimis-stöd (tem.fi, pdf)

Alla stödformer som ingår i den nationella stödmodellen innehåller de minimis-stöd.
Om de minimis-kvoten blir full genom någon stödform, görs en sammanjämkning av stöden så att maximibeloppet inte överskrids.
 
Om maskinen anskaffats begagnad, bestäms stödnivån utifrån maskinens faktiska ålder. Om en maskin anskaffades exempelvis begagnad år 2018, och maskinen var 5 år gammal vid anskaffningsögonblicket, är dess faktiska ålder 9 år, om stöd söks år 2022. Om det inte är möjligt att påvisa maskinens faktiska ålder, bestäms stödet i enlighet med stödnivå 4. Stödet för egentillverkade maskiner bestäms enligt stödnivå 4

De maskiner som skrotas ska ha anskaffats/tillverkats och varit i den sökandes ägo senast 31.12.2019, och de ska fortfarande vara i funktionsdugligt skick vid tidpunkten för skrotningen.

Specifikation av maskinspecifika stödnivåer (pdf) 

Vilket företag kan skrota en torvproduktionsmaskin?

Ett skrotningsintyg som avses i 7 § i förordningen och som NTM-centralen i Norra Österbotten bekräftat kan utfärdas av ett företag i skrotningsbranschen som har ett behörigt miljötillstånd. Ett skrotningsintyg kan endast utfärdas i anslutning till skrotning.

Skrotningsintyg för torvproduktionsmaskiner (suomi.fi) 

Villkor för beviljande av stöd

 • Stöd beviljas företag som före ikraftträdandet av denna förordning har varit antecknade i det företags- och organisationsdatasystem som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som när stödet beviljas fortfarande är antecknade i det registret.
 • Den skrotade torvproduktionsmaskinen har anskaffats senast den 31 december 2019 och fortfarande varit i funktionsdugligt skick vid tidpunkten för skrotningen.  
 • Den som ansöker om stöd visar upp ett skrotningsintyg som avses i 7 § i förordningen och som NTM-centralen i Norra Österbotten bekräftat.
 • Anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.
 • Stöd beviljas endast en gång för samma skrotade maskin.

Så här ansöker du om stöd

Företaget var tvunget att tillhandahålla följande information för att ansöka stödet:

 • företagets grundläggande uppgifter: namn, kontaktuppgifter och hemort, företagets bransch samt företags- och organisationsnummer
 • uppgift om maskintypen samt andra behövliga identifieringsuppgifter för den skrotade maskinen
 • en redogörelse för maskinens anskaffningsår (kvitto över köpet, köpebrev eller bokning i balansräkningen)
 • en redogörelse för maskinernas ägande och funktionsduglighet
 • en redogörelse för andra stöd av mindre betydelse (de minimis) som beviljats sökanden under det innevarande och de två föregående skatteåren i fråga om en koncern eller om företag under samma bestämmande inflytande
 • en redogörelse för andra stöd av mindre betydelse som beviljats sökanden under det innevarande och de två föregående skatteåren  

Ansökan ska fyllas i omsorgsfullt. Till ansökan ska fogas skrotningsintyget som NTM-centralen bekräftat samt ett köpkvitto eller ett köpebrev, så att det är möjligt att verifiera anskaffningstidpunkten. Anskaffningstidpunkten kan också påvisas med bokningar i balansräkningen. När ansökan fylls i omsorgsfullt och lämnas in med alla nödvändiga bilagor, kan ansökan handläggas snabbare.  
 
Ansökan kan handläggas först när NTM-centralen har tillgång till alla nödvändiga upplysningar. Om uppgifter saknas i ansökan, görs en begäran om komplettering. Begäran om komplettering finns att läsa i regionförvaltningens e-tjänst, och en avisering om den skickas till den e-postadress som den sökande uppgett. Om den sökande vill själv komplettera sin ansökan, kan hen ta kontakt med ansökningens handläggare och be att ansökan returneras för komplettering.
 
När ansökan blivit anhängig, skickar systemet ett meddelande om detta till den sökandes e-post. NTM-centralen handlägger ansökningarna i ankomstordning. När ansökan har behandlats, finns stödbeslutet i regionförvaltningens e-tjänst. Den sökande ska omsorgsfullt ta del av beslutet och dess bilagor.

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut några dagar efter att beslut om beviljande fattats – den sökande behöver inte ansöka om utbetalning separat.

Uppgifterna om företag som beviljats stöd och om de belopp som beviljats är offentliga.


Regional information