Navigeringsmeny
Tulokset ja vaikuttavuus - teksti

Resultat och genomslagskraft

Understöd för utvecklande av företag 2016

Under 2016 beviljades totalt ca 106 miljoner euro i understöd för utvecklande av företag till 1 038 små och medelstora företags (sm-företag) utvecklingsprojekt runt om i Finland.

Med understödet stödde man i synnerhet mikroföretag och små företag: av företagen som beviljades understöd anställer 88 % färre än 50 personer, och fler än hälften av dem var mikroföretag. 77 % av understödet för utvecklande av företag beviljades till mikroföretag och små företag.

Utvecklingsprojekten var mycket olika till sin storlek och sina målsättningar. Under 2016 fick 44 % av projekten 10 000–50 000 euro i stöd, och 25 % fick 50 000–100 000 euro. 3 % av projekten fick över 500 000 euro i understöd.

Nyckeltal för utvecklingsprojektens genomslagskraft 2016

Infograf: Omsättningen upskattades öka med 16 € för varje beviljad 1€. I 81% av projekten uppskattades exporten öka. Företagen som beviljats understöd förväntade sig att projekten skulle skapa över 5600 nya arbetsplatser. Företagen som beviljats understöd förväntade sig att projekten skulle öka exporten med 1,1 md €. I 95% av projekten uppskattades det uppkomma nya arbetsplatser. Företagens export uppskattades öka med 10 € för varje beviljad 1 €.  Företagen som beviljats understöd förväntade sig att projekten skulle öka omsättningen med 1,6 md €.

Statistik (på finska)

Senaste utredningar av genomslagskraft (på finska)


Regional information