Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Understödd trafik ingressi

Understödd trafik

NTM -centralen i Egentliga Finland understöder förbindelsefartygstrafik i Sibbo, Raseborg, Ingå och Lovisa skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.

Trafikidkarna som beviljats undersstöd ansvarar för tidtabellerna och fasställer transportavgifterna själva. Förbindelsefartygstrafiken är avgiftsfri för de fastbosatta i skärgården som bor längs förbindelsefartygsrutterna. 

Med understödd skärgårdstrafik avses sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

NTM-centralen i Egentliga Finland publicerar före utgången av juni annons om ansökan för nästa års trafik på lämpligt sätt i  dagstidningar. Beslut om beviljandet av understöd ges i god tid före årskiftet


Regional information