Navigeringsmeny

Regional information

Yli puolelle työllistyminen tai työllistymistä edistävä ratkaisu Nuoret kohti työtä -palvelussa Etelä-Pohjanmaalla (Etelä-Pohjanmaa)

Valtakunnallisesti kokeiltiin uudenlaisia tulospalkkioon perustuvia ostopalveluita nuorille. Tavoitteena oli työllistää tai saada koulutukseen 10 000 nuorta. Tavoitteeseen pääsi palvelun kautta noin 5 000 nuorta. Ostopalveluilla autettiin nuoria pääsemään kiinni työuran alkuun, työllistymään avoimille työmarkkinoille, saavuttamaan ensimmäisen tutkinnon tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Palvelu toteutettiin 28.6.2018 - 31.12.2019 välisenä aikana.

Etelä-Pohjanmaalla tulokset yli valtakunnallisen keskiarvon

Etelä-Pohjanmaalla yli 150 alle 30-vuotiasta työtöntä nuorta sai työtä, aloitti koulutuksen tai muun työllistymistä edistävän palvelun. Nuoret kohti työtä! -palvelua toteutti Etelä-Pohjanmaalla Buusti ry, Sedu Education Oy sekä UNIC - palvelut Oy. 300 nuorta sai itse valita, minkä palveluntuottajan kanssa lähtee yhteistyöhön.

Palvelu on tuottanut jonkin koulutusta tai työllistämistä edistävän tuloksen 162 asiakkaalle eli 55 prosentille palvelun asiakkaista! Haastavasta kohderyhmästä huolimatta yli puolet palveluun osallistuneista nuorista päätti palvelun johonkin palkkioon oikeuttavaan tulokseen. Koulutuksen aloittaneiden vähäinen määrä selittyy osaltaan sillä, että palveluun ei saatu mukaan sen varsinaista kohderyhmää eli ammattikouluttamattomia nuoria, palveluun osallistuneilla oli pääsääntöisesti jo ammatillinen koulutus.

Kaaviokuva hankkeen tuloksista Etelä-Pohjanmaalla. Tuloksiin viitataan tekstissä.

Nuorilta hyvää palautetta

Onnistuneessa asiakasprosessissa nousi esiin henkilökohtaisten tapaamisten tärkeys sekä asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen huomiointi. Konkreettisella tekemisellä lisätään asiakkaan omaa aktiivisuutta ja syntyy asiakkaan omia oivalluksia. Tarvittaessa käytössä oli tiivis ohjausprosessi ja yksityiskohtainen opastus.

Asiakkaiden palautteessa korostuivat tyytyväisyys palvelun joustavuuteen ja monipuolisuuteen sekä ihmisläheiseen ohjaukseen ja tukeen. Asiakkaista 96 prosenttia koki saaneensa palvelusta hyötyä.

Nuorten työllistyminen tärkeää

Nuorten työllistymiseen panostaminen on erittäin tärkeää, jotta estetään nuorten syrjäytyminen ja saadaan hyödynnettyä heidän potentiaalinsa työvoimana. Kohderyhmään tulee kiinnittää huomiota jo strategisella tasolla ja ryhtyä käytännön toimenpiteisiin. Nuorten työttömyyteen liittyvät ongelmat ovat erittäin monialaisia. Nuoret kohti työtä! -palvelun havainnoista ja kokemuksista tärkeimpinä korostuivat palvelun joustavuus ja henkilökohtaisuus asiakkaan tarpeet huomioiden. Kaikkea palvelussa opittua ja tunnistettua voidaan varmasti hyödyntää tämän kohderyhmän kohdalla tulevaisuudessa.

Etelä-Pohjanmaalla on hyvä työllisyystilanne. Samaan aikaan meillä on myös valtakunnan kolmanneksi korkein nuorisotyöttömyys. Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä on 15,9%. Vailla ammatillista koulutusta olevia nuoria on työnhakijoina noin 1000 ja kokonaan työttömänä noin 500 henkilöä. Näiden nuorten TE-palveluihin tai omaehtoiseen opiskeluun ohjaaminen on haasteellista. Osa nuorista on myös kokonaan viranomaistoiminnan ulkopuolella.

Nuorten työllistymisen edistäminen on nostettu ELY-keskuksen tulossopimuksen erityisteemaksi. Haasteeseen voidaan vastata ainoastaan kumppaneiden kanssa yhdessä tekemällä ja hyödyntämällä nuorten kohtaamisessa ja työllistymisen tukemisessa alueella jo olevia palveluja.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

  • Eliisa Rissanen, 050 3902 773
  • Sirpa Rintala, 050 3902 788

Palveluntuottajien yhteystiedot:

  • Buusti ry, Mari Heroja-Anttila 040 1829 177
  • Sedu Education Oy, Marja-Terttu Kurunsaari 040 8680 814
  • UNIC - palvelut Oy, Jaana Mesiäislehto-Mäntypuro 044 0568 422

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)