Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Nuläget för de artrika vårdbiotoperna kartläggs  (landskapen i Österbotten)

Under sommaren 2020 kommer inventerare vid NTM-centralen i Södra Österbotten att fortsätta de riksomfattande inventeringarna av vårdbiotoper som påbörjats under tidigare år. Målet med inventeringarna är att uppdatera befintlig information om vårdbiotoper som inventerades på 1990-talet och att samla in information om nya områden som kommit till kännedom via miljöavtal. I samband med inventeringen kommer även möjligheten att utveckla skötseln av objekten att utredas. Under denna sommar kommer inventeringarna att koncentreras till värdefulla objekt områden i Mellersta Österbotten och längs Österbottens kustremsa.

Vårdbiotop på Sondasören i Harrström

Vårdbiotop på Sondasören i Korsholm.

Kulturlandskapen, eller vårdbiotoperna, innefattar de mest artrika naturtyperna och är därmed en viktig del i bevarandet av naturens mångfald. Kulturlandskapet kan bestå av flera olika naturtyper som alla formats av människans aktivitet genom traditionellt jordbruk. Det traditionella jordbruket grundade sig på boskapshushållning och slåtter, vilket bidrog till utformningen av dessa öppna och artrika landskap. I och med moderniseringen av jordbruket har de traditionella jordbruksmetoderna övergivits och därmed har en stor del av kulturmarkerna vuxit igen och gått miste om sin forna prakt och artmångfald.

En nationell inventering av de befintliga kulturlandskapen utfördes på 1990-talet och det var tydligt att alla naturtyper knutna till kulturlandskapet var hotade.  Efter den föregående inventeringen kan kulturlandskapens tillstånd ha förändrats och miljöavtal har uppgjorts för nya områden. Under inventeringarna uppdateras informationen om områdenas gränser, skötsel- och beteshistoria samt nutida användning av områdena. Vegetationen och trädbeståndet karteras. Informationen sparas i miljöförvaltningens datasystem. Informationen kan användas vid ansökan om miljöavtal eller vid planering och utveckling av områden. För inventerade vårdbiotoper kan man söka jordbrukets miljöstöd.

Inventerarna vid NTM-centralen i Södra Österbotten kommer att påbörja arbetet med inventeringarna i juni. För inventeringarna har det uppgjorts nationella riktlinjer. Markägaren kan vara närvarande under inventeringen. Inventeringen innebär inte att markägaren förbinder sig till skötseln av området. Sommarens inventering kommer att fokusera på värdefulla objekt i Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Karleby, Nykarleby, Vetil, Toholampi, Perho, Lestijärvi och Kannus men inventeringar planeras även utföras i Korsholm, Vörå, Närpes, Kristinestad, Kaustby, Korsnäs, Pedersöre och Malax.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Robin Sjöblom, vårdbiotopsansvarig inom HELMI-programmet. tfn 050 397 7262
  • Johanna Kullas, Överinspektör. tfn 0295 027 843
  • E-post: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.