Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

KLIVA-projektet söker verktyg för anpassning till klimatförändringen (landskapen i Österbotten)

I Kvarkenregionen har samarbetsprojektet KLIVA inletts med målet att förbättra förutsättningarna för jord- och skogsbruk i ett klimat i förändring. Torka och översvämningar förutspås öka i Österbotten och Västerbotten i framtiden. Extrema väderleksfenomen påverkar inte bara vattenkvaliteten utan också lokala näringar inom jord- och skogsbruket.

KLIVA-projektet arbetar med att öka befolkningens och aktörernas kunskaper om effekterna av klimatförändringen i området. ­– Ett tema som förbinder projektet är nyttan som naturen ger, dvs. ekosystemtjänsterna, som upprätthåller regionens livskraft, konstaterar projektkoordinator Mari Lappalainen från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. En del av nyttan är synlig i form av bär och svamp och olika rekreationsvärden i naturen.  En stor del av ekosystemtjänsterna, såsom vatten- och näringskretsloppet, håller sig i bakgrunden av andra funktioner och är mindre synliga. Utnyttjandet av alla ekosystemtjänster påverkar emellertid naturen och möjligheterna att uppnå till exempel miljömålen som har ställts upp för vattenkvaliteten.

Jord- och skogsbruk i ett förändrat klimat

KLIVA syftar till att stöda åtgärder, som ökar anpassningen till klimatförändringen. – Avsikten är att man utifrån ökad kunskap ska kunna välja rätt åtgärd på rätt plats, berättar Lappalainen. Åtgärderna anknyter exempelvis till vattenskydd, översvämningsplanering, markförbättring och näringsbalans.  Genom att sträva efter en mer naturlig vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och bättre vattenkvalitet.

Dialog med lokala aktörer

I projektet utökas kunskaperna om vilka effekter klimatförändringen har för vattenbalansen, dvs. på vattenflöden och vattenreservoarer i området. Projektet syftar också till att öka medvetenheten om metaller som sköljs ut från de sura jordarna. Dessutom utvecklas en deltagande kommunikationsmodell för att engagera olika intressenter till dialog i syfte att utbyta erfarenheter och kunskaper. Diskussion förhindrar eventuella konfliktsituationer.

I Finland använder projektet Laihela å-Toby å som ett modellavrinningsområde, där vattenbalansen modelleras och kommunikationsmodellen testas. Invånare i området kommer att kontaktas under projektet. Gränsöverskridande samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter kommer att leda till samförstånd om effekterna av klimatförändringen. – Vi vill förbereda oss på klimatförändringen och hålla området levande också i framtiden, avslutar Lappalainen.

I Finland är parterna i det huvudsakligen EU-finansierade (Interreg Botnia-Atlantica) projektet NTM-centralen i Södra Österbotten, Åbo Akademi, Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral och Finlands skogscentral. Från Sverige deltar Länsstyrelsen i Västerbotten, Linné Universitet, Sveriges Geologiska Undersökningar och Skogsstyrelsen Region Nord.

Mer information:

  • Projektkoordinator Mari Lappalainen, NTM-centralen i Södra Österbotten, puh. 0295 027 737