Navigeringsmeny

Pressmeddelanden 2020

I arkivet för pressmeddelanden hittar du pressmeddelandena som är publicerade före 23.9.2020.  Nyare pressmeddelanden hittar du i nyhetsrummet (sttinfo.fi).

Riksomfattande NTM-centralernas nyhetsrum (sttinfo.fi)

Regional information

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)

Tillståndet för de värdefulla fågelvattnen och våtmarkerna utreds genom karteringar som en del av Helmi-livsmiljöprogrammet (Landskapen i Österbotten)

Miljöministeriet har inlett livsmiljöprogrammet Helmi, som ska stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Inom Helmi-programmet tar man fasta på den största direkta orsaken till nedgången av Naturens mångfald: minskningen och försämringen av tillståndet av livsmiljöer. Inom Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och våtmarker, sköts vårdbiotoper och naturen på stränder och i vatten vårdas och restaureras. Helmi-livsmiljöprogrammet skötsel- och restaureringsobjekt ingår till stor del i Natura 2000-nätverket.

Det är viktigt att restaurera våtmarker och fågelvatten för att kunna skydda våra hotade vadarfåglar och sjöfåglar. Hälften av Finlands sjöfåglar på våtmarkerna är hotade, och den största orsaken till detta är att våtmarkerna övergöds och växer igen. Med åtgärderna som görs inom Helmi-programmet strävar man efter att stoppa den ofördelaktiga utvecklingen av bestånden av de arter som är beroende av dessa våtmarker. Åtgärderna som i första hand görs för att trygga och öka mångfalden kan även leda till förbättrad vattenkvalitet och att öppna upp strandområden som idag är igenvuxna.

"Som grund för förbättringen av tillståndet hos fågelvattnen ligger en noggrann och områdesspecifik planering där olika aspekter tas i beaktande. Karteringen av fågellivet är en central del i planeringsarbetet", berättar Olli Autio, som fungerar som den regionala fågelvattenkoordinatorn vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen). "Uppdaterad information om fågellivet fungerar som grund för planeringen av restaureringsåtgärderna, så att de behövliga åtgärderna kan planeras för att ha möjligast positiv effekt på fågellivet", fortsätter Autio. Skötsel- och restaureringsåtgärder kommer att planeras i nära samarbete med markägarna av land- och vattenområden och andra lokala aktörer.

Lintuvesikohteen hoitoa niittämällä. Skötsel av fågelvatten med hjälp av slåtter. Jokisuunlahti, Evijärvi. Kuva/bild: Olli Autio 2018
Skötsel av fågelvatten med hjälp av slåtter. Jokisuunlahti, Evijärvi. Bild: Olli Autio 2018

På uppdrag av NTM-centralen i Södra Österbotten och Fortstyrelsens Naturtjänster kartläggs fågellivets tillstånd på 17 fågelvatten under perioden april-november under detta år. I karteringarna ingår beroende av områdets karaktär taxering av rastande flyttfåglar, häckande fåglar och taxering av kullar. Utöver  karteringarna som görs som en del av Helmi-programmet kommer en kartering av häckande fåglar på Natura 2000-objektet Kristinestads skärgård att göras på 80-100 öar och skär i månadsskiftet maj-juni. Karteringsuppgifterna kommer att användas som grund för planering av skötsel och användning av området och samtidigt uppdateras informationen om områdets fågelliv. En motsvarande kartering gjordes föregående gång år 1995.

Karteringarna utförs i huvudsak klockan 4-10 och görs beroende på områdets karaktär genom taxering från land- eller vattenområden. Karteringarna utförs så att de inte stör lokalbefolkningen eller fågellivet. Områden på vilka fågellivet karteras på NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och ansvarig aktör för respektive kartering:

 • Maakannuskarinlahti och Viirretjoki åmynning, Karleby, NTM-centralen
 • Marinkainens strandäng, Karleby, NTM-centralen
 • Rummelören-Harrbådan, Karleby, NTM-centralen
 • Karleby skärgård, Karleby, Forststyrelsen - Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
 • Bredviken, Karleby, Forststyrelsen - Österbotten–Kajanalands Naturtjänster
 • Viitajärvi, Toholampi, Forststyrelsen - Österbotten-Kajanalands Naturtjänster
 • Hällörsfjärden, Kronoby, NTM-centralen
 • Sandören, Nykarleby, NTM-centralen
 • Kalijärv, Pedersöre, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster
 • Rudskärsfjärden-Finnvikarna, Korsholm, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster
 • Petalax åmynning, Malax, NTM-centralen
 • Halsön, Korsnäs, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster
 • Pjelaxfjärden, Närpes, NTM-centralen
 • Lappfjärdsfjärden, Kristinestad, NTM-centralen
 • Härkmerifjärden, Kristinestad, NTM-centralen
 • Kristinestads skärgård, Kristinestad och Kaskö, NTM-centralen
 • Ylimysjärvi, Kauhajoki, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster
 • Kuivasjärvi, Alavus, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster

Tilläggsinformation:

 • Olli Autio, tel. 0295 027 775 (fågelvattnen), fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, NTM-centralen i Södra Österbotten
 • Ann-Sofie Åstrand (Kristinestads skärgård), tel. 0295 027 972, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, NTM-centralen i Södra Österbotten
 • Hannu Tikkanen, tel. 0400 162072, fornamn.efternamn@metsa.fi, Forststyrelsen - Österbotten-Kajanalands Naturtjänster
 • Antti Below, tel. 0206 394 325, fornamn.efternamn@metsa.fi, Forststyrelsen - Kustens Naturtjänster

Logot: ELY-keskus, Metsähallitus/Forststyrelsen, HELMI