Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Södra Österbotten anför besvär över kommunstyrelsen i Soini kommuns beslut om undantag som tillåter högre vindkraftverk (Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har med sitt besvär som lämnats till Vasa förvaltningsdomstol ingripit i beslutet om undantagslov för byggande som har fattats av  kommunstyrelsen i Soini. Kommunen har med villkorligt beslut 20.5.2019 beviljat sökanden Saba Invest Ab undantagslov för att avvikande från utredningarna för delgeneralplanen för Korkeanmaa vindkraftspark bygga 17 vindkraftverk i industriell storleksklass så att kraftverken är totalt 40 meter högre. NTM-centralen anser att kommunstyrelsens förfarande strider mot markanvändnings- och bygglagen samt god förvaltingssed. Möjligheterna för byggande borde ha undersökts och avgjorts i ett planläggningsförfarande på grund av projektets betydelse för landskapet och det stora antalet sakägare. Tillämpning av ett undantagsförfarande (23 kapitlet i MBL) har inte heller kunnat komma på fråga, eftersom delgeneralplanen för Korkeanmaa vindkraftspark ännu är anhängig och att planens bestämmelser inte till någon del ännu kan styra byggandet.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns ca 60 delgeneralplaner för vindkraftsparker. Vindkraftsparkerna enligt de gällande delgeneralplanerna har ännu till största del inte byggts. Vindkraftsaktörerna har i allt större utsträckning fått behov av att avvika från bestämmelserna i de gällande delgeneralplanerna som styr byggandet i fråga om vindkraftverkens totala höjd, antal och placering. Motiveringen är i regel att kraftverkens produktionsteknik har utvecklats och i och med detta blir kostnads-nyttoförhållandet bättre ur aktörens intressesynpunkt. Enligt miljöförvaltningens anvisningar måste behovet av att ändra gällande generalplaner i regel utredas via ett planändringsförfarande. Motiveringen är vindkraftsparkernas omfattande inverkan på miljön och det stora antalet sakägare som utsätts för påverkan. I betydande byggnadsprojekt som har vidsträckt påverkan verkställs växelverkan i planeringen, utredningarnas tillräcklighet och de berördas rättsskydd via ett planläggningsförfarande på det sätt som lagen förutsätter.

Mer information

  • Överinspektör Juha Katajisto, tfn 0295 027 500

Regional information