Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Program för miljökonsekvensbedömning och möte för allmänheten om planeringsprojektet för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)

Riksväg 3 är riksvägen från Helsingfors via Tammerfors till Vasa. Förbindelsen är en av Finlands viktigaste och livligast trafikerade huvudvägsavsnitt samt en del av ett internationellt nät som omfattar hela Europa. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten startade i januari 2019 ett förfarande för miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) och började utarbeta en utredningsplan enligt lagen om trafiksystem och landsvägar för riksväg 3 mellan Helsingby i Korsholm och Laihela. Projektets mål är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa.

Vägavsnittet som ska förbättras är cirka 14 kilometer långt. Planeringsområdet börjar i Vikby i Korsholm från den planskilda anslutningen med riksväg 8 och sträcker sig till den planskilda anslutningen i Maunula i Laihela. I miljökonsekvensbedömningen undersöks olika alternativ att förbättra riksvägen och deras konsekvenser bedöms. Genom det här förfarandet samlas information som stöd för beslutsfattandet.

Programmet för miljökonsekvensbedömning är nu färdigt. Bedömningsprogrammet är en av den projektansvariga utarbetad plan för vilka utredningar som behövs i MKB-förfarandet samt hur bedömningsförfarandet ska ordnas. I projektet bedöms sträckningsalternativen 1 och 2 med underalternativ samt jämförelsealternativet 0+ (utveckling av den nuvarande riksvägen).

Miljökonsekvensbedömningen är speciellt koncentrerad på betydande miljökonsekvenser. I bedömningsprogramskedet konstaterades att de konsekvenser som är viktiga att bedöma i det här projektet är konsekvenserna för trafiken och trafiksäkerheten, markanvändningen, människornas levnadsförhållanden och trivsel, näringslivet, inverkan av sulfatjordar och områden med översvämningsrisk, naturen på obebyggda skogbevuxna områden, längs vattendragen och i skogsholmarna som berörs av vägalternativens terrängkorridorer och konsekvenserna för direktivarterna. Dessutom är klimatpåverkan och resurseffektivitet betydelsefulla konsekvenser på en allmän nivå.

Programmet för miljökonsekvensbedömning och kungörelsen finns offentligt framlagda 7.5–5.6.2019 i Laihela och Korsholms kommuner. Kungörelsen, bedömningsprogrammet och projektets digitala underlag publiceras också på webbplatsen: www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB.  

Skriftliga åsikter och utlåtanden om bedömningsprogrammet kan framföras genom att lämna in dem senast 5.6.2019 till adressen: NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 262, 65101 Vasa eller per e-post till kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Vänligen hänvisa till diarienummer EPOELY/308/2019 i åsikter och utlåtanden.

På projektets webbplats ges information om MKB-förfarandet, hur planeringen framskrider och möjligheterna att delta. Där finns också planerarnas kontaktuppgifter samt anvisningar om hur man kan gå med på projektets postningslista.

Programmet för miljökonsekvensbedömning presenteras på ett för alla öppet informationsmöte för allmänheten onsdagen den 15.5.2019 kl. 17.30 i Laihela ungdomsförenings lokal, adress Alkiontie 6, Laihela.

Mer information:

Planeringsprojektets webbplats: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/vt3-parantaminen-helsingby-laihia

Miljöförvaltningens webbplats: www.miljo.fi/rv3helsingbylaihelaMKB

 

Projektansvarig: Eeva Kopposela, NTM-centralen i Södra Österbotten, tel. 0295 027 727

MKB-konsult: Joonas Hokkanen, Ramboll Finland Oy, tel. 0400 355260

Vägplanering: Sanna Kaikkonen, Ramboll Finland Oy, tel. 040 5957160


Regional information