Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

MAANOMISTAJIA KUULLAAN TENONLAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN PERUSTAMISESTA (Lappi)

Utsjoen kunta käynnisti Tenontien turvallisuuden parantamiseksi ja jokilaakson maisemien avaamiseksi Meidän maisema- hankkeen vuonna 2017. Osana hanketta on nyt valmistunut maisemanhoito- ja käyttösuunnitelma Tenonlaaksoon Piesjoen ja Nuvvuksen välille. Suunnitelman on rahoittanut Pohjoisimman Lapin leader ry, Utsjoen kunta, Lapin ELY-keskus ja Ympäristöministeriö.

Suunnitelman ovat laatineet Marika Koskiniemi ja Marjut Kokko yhteistyössä kunnan, kyläyhdistyksen ja maanomistajien kanssa. Kyläläisten toiveita hoitokohteista on kuultu ensimmäisen kerran tiedotustilaisuuksissa keväällä 2017. Yleisötilaisuuksia pidettiin lisäksi kesän aikana ja viimeiset syyskuun lopussa.

Suunnitelmaan on kartoitettu keskeisimmät maisema-arvot ja hoidettavat alueet. Samalla on annettu hoitosuosituksia, joiden toteuttaminen on aina maanomistajalle vapaaehtoista. Tavoitteena on innostaa kyläläisiä omaehtoiseen maisemanhoitoon ja kannustaa hakemaan arvokkaalle työlle taloudellista tukea.

Metsähallitus on kartoittanut kesällä 2017 polttopuun ottoon sopivia alueita Metsähallituksen luontaistalousalueilta. Paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat voivat ostaa polttopuuta erikseen sovittavilta alueilta. Luvan hankinnasta on lisätietoa suunnitelmassa.

Maisemanhoito- ja käyttösuunnitelman valmistuttua Tenonlaaksoon voidaan perustaa luonnonsuojelulain 32§:n mukainen maisemanhoitoalue. Maisemanhoitoalueita on perustettu Suomeen tähän mennessä kuusi, joista kolme on Lapissa. Karigasniemen kyläyhdistys on tehnyt tammikuussa 2018 aloitteen Lapin ELY-keskukselle maisemanhoitoalueen perustamiseksi, sillä edellytyksellä että alueen maanomistajat suhtautuvat asiaan myönteisesti.

Maisemanhoitoalueen perustaminen ei tuo oikeusvaikutteisia rajoituksia maiden tai vesialueiden käyttöön. Rakentaminen tapahtuu jatkossakin voimassa olevan yleiskaavan ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Kalastusta, poronhoitoa ja metsätaloutta harjoitetaan entiseen tapaan ko. lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti. Maanomistajat ja paikalliset yhdistykset voivat hakea rahoitusta maiseman kunnostukseen ja hoitoon. Lisäksi yksityiset rakennusten omistajat sekä yhteisöt voivat hakea avustusta rakennusperinteen kunnossapitoon Lapin ELY-keskuksesta, Suomen kotiseutuliitosta ja Museovirastosta.

Miten hoitosuunnitelmaa toteutetaan tulevina vuosina

Kunnan tavoitteena on käynnistää seuraavaksi maisemanhoitohanke, jolla avataan näkymiä Tenontien tärkeimmillä maisemapaikoilla. Tavoitteena on pitää tulevaisuudessa jokimaiseman näköalapaikat avoimena ja Tenontie liikenteelle turvallisena. Samalla maanomistajille ja vanhojen rakennusten omistajille tarjotaan neuvontaa maiseman ja rakennusten hoidosta sekä taloudellisen tuen hakemisesta.

Mikäli maisemanhoitoalueen perustaminen nähdään kylissä järkevänä, Lapin ELY-keskus esittää uuden hoitoalueen perustamista ympäristöministeriölle. Koska maisemanhoito perustuu vapaaehtoisuuteen, perustetaan maisemanhoitoalueita vain sellaisille alueille, joissa maanomistajat kannattavat asiaa laajasti.

Maanomistajien näkemykset huomioidaan jatkotyössä

Hoito- ja käyttösuunnitelma on toimitettu suomeksi ja pohjoissaameksi suunnittelualueen maanomistajille tutustumista ja palautetta varten. Samalla maanomistajat ovat saaneet kyselylomakkeen, jolla kartoitetaan tarpeita oman kylämaiseman hoitoon tai vanhojen rakennusten kunnostukseen liittyen. Saatu palaute huomioidaan hoitosuunnitelmassa ja käytännön maisemanhoitotöiden valmistelussa. Kun hoito- ja käyttösuunnitelma on valmis, ELY-keskus postittaa julkaisun alueen kaikille maanomistajille.

Suunnitelma on lisäksi nähtävillä kunnantalolla ja Kylätalo Sáivussa ja Giisassa. Sähköisenä suunnitelma löytyy Ympäristöhallinnon yhteiseltä verkkopalvelusivustolta osoitteessa www.ymparisto.fi>Alueellista ympäristötietoa>Lappi> Lapinmaisemat>Ylä-Lappi, Ajankohtaista

Lisätietoja: 

Marjut Kokko 30.10.2018 asti

Lapin ELY-keskus
puh. 0400 304 745 marjut.kokko@ely-keskus.fi

Kristiina Hoikka

Lapin ELY-keskus

puh. 0295 037 014

kristiina.hoikka@ely-keskus.fi

Eeva-Maarit Aikio

Utsjoen kunta

puh. 0400 151 294

eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

Tuomo Kokkoniemi

Metsähallitus Kiinteistökehitys

puh. 0400 205 974 tuomo.kokkoniemi@metsa.fi


Regional information