Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2018

Genom fiskerihushållningsrestaureringar kan skadliga effekter av vattendragsarbetet i Kyro älvs övre lopp minskas (Landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten ansöker om tillstånd enligt vattenlagen för fiskeri- och kräfthushållningsrestaureringar i Kyro älv. Syftet med restaureringarna är att ersätta de skadliga effekterna för fisk- och kräftbeståndet vilka uppstått  då Malkakoski konstgjorda fors och översvämningsvallarna i övre delen av Kyro älv byggdes samt att skapa förutsättningar för ett starkare öringsbestånd. Vattendragsarbetet i Kyro älvs övre lopp genomfördes åren 1996–2004. Restaureringsförslaget gäller tre forsar i Ylistaro i Seinäjoki och en fors i Kurikka. Utöver restaureringarna som gäller fiskerihushållningen ansöker NTM-centralen i Södra Österbotten om tekniska ändringar i de gamla vattentillstånden som NTM-centralen ansvarar för.

För tillståndsansökan har tillståndet i Kyro älvs forsar utretts i Ylistaro (Seinäjoki) och i Kurikka. När det gällde områdena som lämpar sig som livsmiljöer för fiskar fokuserade karteringen i terrängen på forsområdena, för avsnitt där vattnet är djupare och strömmar långsammare slammas lättare upp och är därför svårare att restaurera. Arealerna för områden som lämpar sig för fiskar i strömmande vatten och kräftor uppskattades genom fältarbete under säsongen med lågt vatten. Forsarna som föreslås ska restaureras valdes genom att beakta behovet av fiskeriekonomisk restaurering, hur väl restaureringen kan genomföras, vattenkvaliteten, hur väl vattnet räcker till och läget i förhållande till genomförda vattendragsarbeten. På basis av dessa faktorer valdes Rajamäenkoski, Korvenvuolle och Vietinkoski i Ylistaro (Seinäjoki) samt Kakkurinkoski i Kurikka till restaureringsobjekt.

Målet med restaureringarna är att göra forsarna så naturliga och mångsidiga som möjligt. Fiskens livsmiljö förbättras genom att växtlighet och uppslamningar avlägsnas i kantområden som är torra eller där det finns endast lite vatten och efter det flyttas stenar från dessa områden till rensade avsnitt. Områden där problem uppstår p.g.a. den ringa vattenmängden förbättras genom att vattenströmningen styrs mot dessa platser. Vid forshuvuden byggs bottentrösklar av natursten så att organismernas vandringsmöjligheter består. Lekplatser för laxfiskar läggs till på lämpliga platser.

Effekterna av restaureringsåtgärderna uppskattas vara ringa när det gäller vattenståndet och de äventyrar inte heller översvämningsskyddet som är syftet med vattendragsarbetet i Kyro älv. Kostnadsberäkningen för fiskerihushållningsrestaureringarna ligger på 100 000–150 000 €.

Mer information från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:

  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861
  • Vattenhushållningsexpert Mika Tolonen, tfn 0295 027 949

Regional information