Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Savossa tiivistetään yhteistyötä maahanmuuttoasioissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon maahanmuuttotilanteen hallitsemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Etelä-Savon ELY-keskus on perustanut alueellisen yhteistyöryhmän koordinoimaan, kokoamaan ja välittämään operatiivista tilannekuvaa laajamittaisesta maahantulosta Etelä-Savossa. Ryhmän toimikausi on 1.12.2015-31.12.2017.

Yhteistyöryhmän työn tavoitteena on alueellisen varautumisen kehittäminen ja toiminnallisen yhteistyön luominen laajamittaisessa maahantulossa sekä akuutissa turvapaikanhakijatilanteessa. Tavoitteena on myös sitouttaa keskeisimmät alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä muut toimijat varautumisen suunnitteluun ja ylläpitoon. Yhteistyöryhmässä on mukana valtion viranomaisten, kuntien ja järjestöjen edustajia.

Ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa 3.12. käytiin läpi ajankohtainen turvapaikkahakijatilanne, tehtiin katsaus eri toimijoiden rooliin turvapaikkakysymyksissä sekä kuultiin Mikkelin ja Savonlinnan vastaanottokeskusten (VOK) käytännön kokemuksista ja haasteista. 

Etelä-Savossa noin 710 turvapaikanhakijaa, vastaanottotiloja tarvitaan lisää

Etelä-Savossa on 3.12.2015 sijoitettuna yhteensä 710 turvapaikanhakijaa, joista vastaanottokeskuksissa Mikkelissä noin 230, Savonlinnassa noin 260 ja Pieksämäellä 170. Vastaanottokeskuksiin tulijat ovat yksin tulleita turvapaikanhakijoita ja lapsiperheitä. Yksin tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita on Pertunmaan perheryhmäkodissa 25 ja Pieksämäen seurakuntaopistolla 24. Pääosa turvapaikanhakijoista on irakilaisia. Muut turvapaikanhakijat ovat afgaaneja, syyrialaisia, somaleja, iranilaisia, marokkolaisia ja albaaneja. Vastaanottotiloja tarvitaan Etelä-Savoon lisää, mieluiten nykyisten vastaanottokeskusten toimintojen yhteyteen. Tällä hetkellä Etelä-Savon toimintayksiköissä on tilaa noin 800 tulijalle. Neuvotteluja lisätiloista käydään jatkuvasti.

Kotouttamiseen valmistaudutaan

Kevään 2016 aikana on varauduttava noin 300 oleskeluluvan saaneen kotouttamiseen Etelä-Savon kuntiin. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeena on, että alueen vastaanottokeskuksista asukkaat ohjataan aktiivisesti oman maakunnan kuntiin. Alueen kaikkien kuntien tulisi osallistua pakolaisten asuttamiseen ja kotouttamiseen.

Etelä-Suomi ei pysty ottamaan vastaan suuria pakolaismääriä, vaan pakolaisten vastaanoton tulisi jakautua tasaisesti eri puolille maata. Erityisesti vedotaan alueiden kaupunkeihin ja kuntiin, joista löytyy lisäväestölle riittävästi asunoja ja palveluita. Kuntien tulee varautua entistä paremmin riittävään vuokra-asuntokantaan.

Pakolaisten tulo ja asettautuminen Etelä-Savoon on nähtävä positiivisena lisäyksenä väestön vanhenevaan ikärakenteeseen sekä uutena työvoimareservinä ja potentiaalisina uusina yrittäjinä. Työikäiset oleskeluluvan saanet turvapaikanhakijat (pakolaiset) pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti työelämään. Turvapaikanhakijoiden tulo Etelä-Savoon on synnyttänyt uusia työpaikkoja vastaanottokeskuksiin ja turvapaikanhakijoiden asiointi alueen kaupoissa näkyy lisääntyneenä myyntinä.

Alkuvuoden 2016 aikana tehdään valmistelevia kotoutumistoimenpiteitä:  muun muassa uudistetaan kotoutumiskoulutusta, panostetaan nopeampiin polkuihin työelämään, tiivistetään yhteistyötä yrittäjien ja oppilaitosten kanssa sekä tuetaan hanketoiminnalla järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden maahanmuuttotyötä niin, että pakolaiset pääsisivät nopeammin kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan ja arkeen.

Laajamittainen maahantulo

Laajamittaisella maahantulolla tarkoitetaan tilannetta, jossa kansainvälistä suojelua tarvitsevien maahantulijoiden määrä on poikkeuksellisesti niin suuri, etteivät normaalit maahanmuutto- ja pakolaisten vastaanottoon liittyvät toimenpiteet enää riitä käsittelemään kaikkia tulijoita.

Linkit:

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 089


Regional information