Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Genomföring av naturskyddsprogrammen är på slutrakan (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Genomföringen av naturskyddsprogrammen som har godkänts av statsrådet och verkställandet av Natura 2000-nätverket är på slutrakan i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde. Genomföringen betyder att skyddet som motsvarar skyddsmålen sätts i kraft vanligen genom att antingen inrätta ett naturskyddsområde på privatägd mark eller genom att förvärva området i statens ägo. NTM-centralerna ansvarar för genomföringen i sina egna verksamhetsområden.

I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten finns sammanlagt ca 150 objekt som hör till skyddsprogrammen och Natura 2000 och de omfattar ca 89 000 hektar markområden och vattenområden som hör till programmet för skydd av fågelrika vatten. Av dessa områden har ca 2000 hektar, dvs. 2 %, ännu inte verkställts.

När genomföringen av naturskyddet är i sitt slutskede framhävs icke frivilliga metoder, eftersom de områden är kvar, om vars skydd man inte har kunnat nå en överenskommelse. Målet är att förhandlingarna ska slutföras ännu under år 2014 och att beredningen av genomföringen av skyddet ska sättas igång med de metoder som möjliggörs i lagstiftningen utan markägarens samtycke i de områden där man inte har nått en överenskommelse om skyddet. I stället för inlösning möjliggör lagstiftningen i en del av områdena inrättande av naturskyddsområde på privatägd mark utan markägarens samtycke. Utgångspunkten är alltid att välja en metod som ingriper minst i markägarens rättigheter, men med vilken skyddsmålen kan uppnås. Inlösningstillstånd ges av miljöministeriet och ändring i beslutet kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet om att inrätta ett privat skyddsområde fattas av NTM-centralen och ändring i beslutet kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Inlösen sker mot full ersättning. Även betydande olägenheter bör ersättas om markägaren så kräver.

Naturvårdslagen förutsätter förhandlingar med markägarna om detta är möjligt utan avsevärda svårigheter. Vanligen nås en överenskommelse. Hittills har drygt 5000 hektar, dvs. ca 6 % av områdena, skyddats med icke frivilliga metoder. På NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde är för tillfället inlösning eller inrättande av naturskyddsområde utan samtycke anhängigt i fråga om ca 1200 hektar och på 28 olika områden. Inlösningsprocessen med dess olika skeden tar ca två år och under denna tid är det fortfarande möjligt att komma överens om skyddet av området.

I vissa situationer är förhandlingar med markägaren inte möjliga utan avsevärda svårigheter och naturvårdslagen möjliggör att man framskrider direkt till inlösning eller inrättande av naturskyddsområde på privatägd mark utan markägarens samtycke. Det kan vara frågan om fastigheter där ägandet är oklart eller fastigheter som ägs av stora dödsbon eller samfällda områden, vars delägarlag inte är konstituerade. Även i dessa fall är det möjligt att gå förhandlingsvägen om markägarna så önskar och är initiativrika i ärendet. En delägare i ett icke konstituerat delägarlag kan exempelvis begära att Lantmäteriverket ordnar ett möte i syfte att behandla frågan. Det är möjligt att på begäran förlänga tiden som reserverats för hörande.

Det är också markägarnas fördel att skyddsprocessen för områden som hör till Natura 2000-områden och skyddsprogrammen slutförs. Rättigheterna och skyldigheterna som gäller för dessa områden klarläggs och markägarna får ersättning för de ekonomiska förlusterna som skyddet medför.

Mer information ges på NTM-centralen i Södra Österbotten av överinspektör Riina Arffman (tfn 0295 027 773), naturskyddsgruppens chef Leena Rinkineva-Kantola (tfn 0295 027 920) och naturskyddschef Esa Koskenniemi (tfn 0295 027 838), e-post fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi.


Regional information