Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Avtal har slutits om att ta bort det sista betydande vandringshindret i Lappfjärds å–Storå (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Villamoområdet i Storå kommun är det sista betydande vandringshindret i Lappfjärds å–Storå. Vandringshindret hindrar öringarna i Lappfjärds å från att röra sig till förökningsområdena i åns övre lopp. Ägarna till Villamoområdet samt NTM-centralerna i Södra Österbotten och Österbotten har kommit överens om åtgärder, med vilka vandringshindret kan tas bort och vattnet återställas i det gamla halvkilometer långa forsavsnittet. I samband med projektet utförs fiskeriekonomisk iståndsättning och byggs en ca 50 meter lång flödesfåra för att hantera översvämningarna.

Fiskodlingsanläggningen och det lilla vattenkraftverket (Lammasniemenkoski) som är verksamma i Villamo kommer att avsluta verksamheten senast sommaren 2016. Forsavsnittet i Villamo övergår i statens ägo och NTM-centralen ansöker våren 2015 om tillstånd att avsluta verksamheten vid vattenkraftverket och förbättra fiskevattnen och bygga en flödesfåra. Fiskodlingsanläggningen Isojoen Kala Oy ansöker för sin del om tillstånd att lägga ner fiskodlingen. När åtgärderna har fått tillstånd med laga kraft, genomför staten den fiskeriekonomiska restaureringen och bygger flödesfåran och Isojoen Kala Oy ansvarar för att iståndsätta området som använts för fiskodlingsverksamheten och för vissa andra efteråtgärder. Tillståndsansökningarna är som bäst under arbete och Ramboll Oy ansvarar för planeringen.

Avsikten är att iståndsättningsarbetet ska bli färdigt före slutet av år 2017. För att finansiera arbetet försöker man få EU-pengar via Life-projektet som är under beredning. Projektets totala kostnader är ca 800 000 euro. Lokala finansiärer (Storå kommun, Kristiinankaupungin kalatoimikunta, Härkmeri fiskelag, Vanhakylän kalastuskunta, Villamo-Heikkilänjoen kalastuskunta, Isojoen kirkonkylän kalastuskunta och Lappfjärds fiskelag samt Finlands naturskyddsförbunds Österbotten disktrikt) deltar i projektet med 80 000 euro.

Lappfjärds å–Storå är en av de viktigaste havsöringsåarna i södra Finland och den hör också till nätverket Natura 2000. Både i den riksomfattande fiskvägsstrategin och i vattenförvaltningsplanen för regionen har det ansetts vara viktigt att avlägsna vandringshindret i Villamo. Under hösten har man fått mer information om öringsstammen när rikligt med stora öringar har vandrat via fiskvägen i Perusforsen i Kristinestad. Enligt fiskräknaren har ungefär etthundra öringar vandrat genom fiskvägen efter mitten av oktober.

När tillståndsansökningarna för projektet blir färdiga våren 2015, hålls ett informationsmöte i Villamo då man redogör noggrannare för ändringsarbetet som har planerats för området.

Mer information:

  • NTM-centralen i Södra Österbotten, Jyrki Latvala, tfn 0295 027 861 och Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • NTM-centralen i Österbotten, Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

Regional information