Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013


De nationellt värdefulla landskapen skapade diskussion i Nyland
Man förbereder sig för offentligt hörande om ungefär ett år

Det har kommit in över hundra kommentarer i anknytning till de reviderade nationellt värdefulla landskapsområdena i Nyland samt till förslagen på nya områden i landskapet.  Bland kommentarerna som gavs på karttjänsten på Nylands förbunds webbplats fanns kommentarer angående revideringen av områdesgränserna samt åsikter för och emot dem. Responsen gällde också de nya områden som föreslagits. Närapå sjuhundra personer besökte webbplatsen.

De reviderade områdena är odlings- och kulturlandskap på landsbygden vars värden har skapats av människan. Urvalet representerar Finlands främsta områden och med detta urval gör vi landets kulturella särdrag kända. Projektet är en del av den revideringsinventering som Miljöministeriet har inlett. Inventeringen omfattar hela landet och grundar sig på de riksomfattande målen för områdesanvändning.

De föreslagna nya områdena Porkala och Bromarv fick flest kommentarer

I Nyland berörde en fjärdedel av alla kommentarer förslaget om Porkala som nytt landskapsområde. Ställningstaganden tog också emot angående Bromarv, som också föreslås som nytt landskapsområde, samt Sveaborg som föreslås tas bort från listan över värdefulla landskapsområden. Sveaborg har redan ett erkänt byggnadskulturellt värde då området bland annat finns med på Unescos världsarvslista.

Det kom även in förslag på nya områden runt om i landskapet. Dessa utgjorde en fjärdedel av responsen. En ansenlig del av kommentarerna gällde ändå byggnadsarv och naturlandskap och inte landsbygdens odlingslandskap som den riksomfattande inventeringen avsåg.

Det kom in förhållandevis lite respons med anknytning till de nuvarande värdefulla områdena och revideringen av områdesgränserna.

– Tystnaden kan vara ett tecken på att områdena har behållit sitt värde och att den status som ett landskapsområde har inte heller väcker några större känslor, uppskattar Nylands förbunds landskapsplanearkitekt Kristiina Rinkinen.  Många kanske inte ens visste om att de bor mitt i ett värdefullt landskap.

Den nya titeln bekymrade markägarna

Landskapsvärdet är en utmärkelse men det kom ändå in en hel del kritik i anknytning till de områden som föreslogs som nya landskapsområden.

Det centrala budskapet var att man inte har tillräckligt med kännedom om vilket förhållande landskapsvärdet har till lagstiftningen som styr markanvändning och byggande. På det området har myndigheterna fortfarande en hel del att göra. Markägarna betonade också att de olika myndigheternas tolkningar om hur landskapet beaktas ska vara enhetliga. 

– Markanvändnings- och bygglagen samt övrig speciallagstiftning och olika tillståndsförfaranden förutsätter redan nu att landskapet och kulturmiljöerna tas i beaktande vid planeringen av markanvändningen. Situationen kommer inte att förändras på något sätt, försäkrar överinspektör Hannu Linkola vid Miljöministeriet.  

Då den föregående inventeringen gjordes för tjugo år sedan var lagstiftningen ändå annorlunda och därför måste tolkningen av den uppdateras.   Linkola lovar att all nödvändig information ska finnas tillgänglig för alla senast vid det offentliga hörandet i anknytning till inventeringarna i hela landet. Det sker troligtvis i slutet av år 2015 då samtliga landskap har inventerats. ELY-centralerna svarar för den kommande remissbehandlingen.

Beslut fås om ett par år

I Nyland togs de första kommentarerna emot i oktober och de innebar viktig information för beredningsarbetet.

– Vi fick positiv respons angående att man denna gång bad om åsikter i god tid före beslutsfattandet. Även de diskussioner som förts om landskapsområdena i offentligheten gjorde ärendet känt, summerar överinspektör Henrik Wager på ELY-centralen i Nyland.

I många landskap är inventeringarna redan gjorda och på riksnivå är arbetet på god väg. I november presenterades Nylands inventering med tillhörande kommentarer för Miljöministeriet.

Ministeriets arbetsgrupp kontrollerar att landskapens förslag är likvärdiga och att urvalet av områden i hela landet är omfattande och representativt.  Efter det offentliga hörandet och eventuella justeringar presenterar Miljöministeriet resultatet av inventeringarna för statsrådet. Statsrådets godkännande fås uppskattningsvis inom loppet av år 2015.


Kommentarerna till områdena kan man bekanta sig med på Nylands förbunds karttjänst fram till årets slut: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maisemaInventointi/index.html

 

Ytterligare upplysningar:
Landskapsplanearkitekt Kristiina Rinkinen, Nylands förbund, 040 554 7297, [email protected]

Överinspektör Henrik Wager, ELY-centralen i Nyland, 0295 021 473, [email protected]

Överinspektör Kirsi Hellas, ELY-centralen i Nyland, 0295 021 387, [email protected],

 


Regional information