Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Servicenivå och konkurensutsättning - ingressi

Konkurrensutsättning av trafiken

Vid upphandling av skärgårdstarfiken tillämpas avtal om helhetsservice. Inom helhetsservice fastställer beställaren (NTM-centralen) servicenivån och operatören skaffar fartyg och ansvarar för trafikservicen inklusive tidtabeller och information.

En liten del av förbindelsefartygstrafiken sköts med hjälp av understöd som baserar sig på Statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken (1373/2009 och 371/2001).  Med skärgårdstrafik avses i denna förordning sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

Servicenivå

Man har inte fattat ett officiellt beslut om servicenivå för förbindelsefartygstrafiken. Den nuvarande servicenivån har baserat sig på Kommunikationsministeriets klassificering enligt vilken förbindelsefartygsrutterna placeras i fyra olika klasser, Kommunikationsministeriets publikationer 9/2009; Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsöttning av trafiken. Servicenivån i landsvägstrafiken har stabiliserats och den baserar sig på anvisningen som Vägförvaltnigens ledningsgrupp har godkänt år 2004.

Användarna av förbindelsefartygstrafikern kommer att kunna planera helheten av kommande förbindelsebåtstrafikservice. Målsättningen är att tillgängliga resurser kommer att användas effektiva och att användarna hittar en enighet om servicenivån och väsentliga krav för förbindelsefartyg.  Tjänstanvändarnas deltagande i planeringen av trafiktjänsten möjliggör att konkurensutsatt tjänsten är lämplig och faktiska behov av användarna kommer beaktas. Före ett gemensamt planeringsmöte förklarar NTM-centralen bakgrundsinformation från användarna med elektronisk enkäten.

Upphandlingar under förberedelse (förbindelsefartygstrafik)

  • Sammansatt Nagu norra och Korporuttens förbindelsefartygtrafiks serviceavtal 1.5.2023-30.4.2028
  • Rimito ruttens förbindelsefartygtrafiks serviceavtal 1.5.2024-30.4.2029
  • Kotka-Pyttis ruttens förbindelsefartygtrafiks serviceavtal 1.5.2024-30.4.2029
  • Hitisruttens förbindelsefartygtrafiks serviceavtal 1.5.2024-30.4.2029

 


Regional information