Navigeringsmeny
Yrityksen perustaminen - Rahoitus - Ingressi sv

Finansiering

Den som grundar ett företag ska säkerställa företagets finansiering för etablerings- och inledningsfasen antingen med eget kapital eller med extern finansiering.

NTM-centralen kan finansiera den företagsverksamhet du ska inleda eller delta i finansieringen av det nya företagets utvecklingsprojekt. Finansieringen beviljas alltid enligt prövning och beroende på finansieringsform finns det olika förutsättningar som den som får finansiering och projektet ska uppfylla. Mer information om riktlinjer för finansiering, huruvida projektet lämpar sig för finansieringen och ansökan om stöd fås av NTM-centralens experter.

Små och medelstora företag kan ansöka om finansiering för utveckling av sin företagsverksamhet hos sin regionala ELY-central. Understödet för utvecklande av företag beviljas alltid enligt prövning och separat för varje projekt utifrån en utvärdering av företaget och projektet. Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då projektet bedöms ha en betydande inverkan på företagets

  • tillväxt
  • teknologi
  • internationalisering
  • produktivitet eller
  • affärskompetens.

Ett villkor för att understöd ska kunna beviljas är att företaget uppskattas ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet och att understödet bedöms ha betydande konsekvenser för genomförandet av projektet. Understöd för utvecklande av företag ska sökas innan projektet inleds från den NTM-central i vars verksamhetsområde projektet genomförs.

NTM-centralens experter ger företagen råd i beredningen och utvecklingen av projekt i olika skeden av företagets livscykel samt bereder finansieringsbesluten.


Regional information


ta kontakt

Uppdaterad: 02.11.2022